Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » O czasopiśmie

O czasopiśmie

okładka zn 28 www
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie ukazują się od 1999 roku. Artykuły naukowe, prezentowane w tym czasopiśmie, odzwierciedlają przede wszystkim kierunki i obszary badań, zatrudnionych w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie pracowników naukowo-badawczych. Prace zamieszczane na łamach periodyku prezentują teoretyczne i praktyczne problemy szeroko pojętych nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także turystyki i rekreacji. W trosce o jakość i wysoki poziom merytoryczny pisma w 2006 r. powołano Radę Programową Zeszytów Naukowych. Zamierzeniem redakcji jest, aby Zeszyty Naukowe stały się forum dyskusyjnym, umożliwiającym prezentację wyników badań oraz oryginalnych koncepcji, wymianę poglądów i refleksji.

Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej – wersja ta jest wersją pierwotną. Teksty artykułów są równolegle zamieszczane na stronie internetowej (w formacie pdf). Prace opublikowane w języku angielskim, dla których wersją podstawową był inny język (polski, rosyjski, słowacki) są udostępniane czytelnikom również w języku oryginału (w formacie html). „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” od drugiej połowy 2015 r. ukazują się jako kwartalnik.

Autorów informujemy, że „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” otrzymały dofinansowanie w pierwszej edycji  programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” (wniosek nr 424868, umowa nr 137/WCN/2019/1 z dnia 9.07.2019 r.), a Redakcja  w latach 2019-2020 będzie realizować projekt ze środków pomocy de minimis. Wszystkie artykuły będą w  tym czasie publikowane w języku angielskim.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.07.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną im liczbą punktów publikacje zamieszczane w naszym czasopiśmie uzyskują 20 pkt (poz. 27838 zał. do komunikatu).

Czasopismo jest indeksowane w bazach POL-indexBazEkon, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Index Copernicus (ICV 2017 – 81,5)

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych i praktyków, reprezentujących instytucje i ośrodki naukowe z całego kraju. Pragniemy zaznaczyć, że publikacja artykułów, uwarunkowana jest pozytywną recenzją wydawniczą. Recenzja wykonywana jest na zlecenie wydawcy.

Autorów, składających prace w naszej redakcji, prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania prac do druku, a także opracowanie tekstów zgodnie z wskazówkami redakcyjnymi.

Zasady polityki wydawniczej kształtowane są w oparciu o Kodeks etyki wydawniczej.