Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Ekonomia, Jania Agnieszka, Nieruchomości, nr 2(38) » ,

AGNIESZKA JANIA: Metoda świec japońskich jako narzędzie wizualizacji danych w analizie rynku nieruchomości

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORA: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii

  ABSTRAKT: Problematyka artykułu nawiązuje do ograniczonej dostępności do informacji na rynku nieruchomości i w konsekwencji jego niskiego poziomu przejrzystości, co istotnie utrudnia na nim proces decyzyjny w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. W związku z tym podejmowany problem badawczy dotyczy kwestii, w jaki sposób można zwiększyć zakres informacji z danych rynkowych na rynku nieruchomości i jednocześnie użyteczność danych gromadzonych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Metodologicznie badanie obejmuje kwerendę bibliograficzną oraz studium przypadku odnoszące się do zarządzania zasobem informacji na rynku nieruchomości. Studium przypadku stanowi aplikacja analizy technicznej (metody świec japońskich) wobec rynku niezabudowanych nieruchomości gruntowych rolnych w Katowicach. Na podstawie przeprowadzonego badania empirycznego można uznać, że aplikacja analizy technicznej w postaci wykresu świecowego może umożliwić, poprzez stosunkowo szeroki zakres informacji wygenerowanej z badanych danych, poszerzenie analizy rynku nieruchomości. Oznacza to możliwość zwiększenia stopnia przejrzystości rynku nieruchomości w przypadku wykorzystania części danych z RCiWN, nadając im jednocześnie większą użyteczność. Równolegle, w związku ze stanowieniem przykładu narzędzi wizualizacyjnych, może umożliwiać optymalizację czasu poświęcanego na dokonywanie analizy rynku. Niniejszy artykuł nie wyczerpuje podjętej problematyki badawczej, stanowi bowiem przyczynek do podjęcia dalszych rozważań naukowych w przedmiotowym zakresie, np. zawężając zakres przedmiotowy badania i dokonując selekcji nieruchomości podobnych w odniesieniu do ich cech (np. lokalizacja, powierzchnia).

  SŁOWA KLUCZOWE: informacja w ekonomii, data mining, visual mining, analiza techniczna, metoda świec japońskich, rynek nieruchomości

  BIBLIOGRAFIA

  1. Bac, M. (2014). W poszukiwaniu innowacji na rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 11–21.
  2. Bajerowski, T., Czyża, Sz., Szuniewicz, K. (2007). Teoria sieci bezskalowych jako narzędzie regionalizacji rynków nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15(3–4), 9–22.
  3. Bartos, K. (2010). Wizualizacja danych jako medium komunikacji gospodarczej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58, 159–168.
  4. Bąk, B. (2015). Skuteczność techniki Ichimoku na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 49(4), 35–43.
  5. Bełej, M., Cellmer, R. (2006). Koncepcja oceny poziomów ryzyka na rynku nieruchomości i sposoby jego uwzględniania w procesie inwestycyjnym. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 14(1), 13–26.
  6. Bełej, M. (2012). Dynamika zmian cen nieruchomości w aspekcie teorii przejść nieciągłych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20(1), 17–28.
  7. Borowska, M., Domańska, J. (2016). Współczesny rynek nieruchomości jako obszar dociekań naukowych w świetle literatury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270, 19–28.
  8. Borowski, K. (2006). Zastosowanie techniki Heikin-Ashi na rynku kapitałowym. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 66, 91–99.
  9. Całka, B. (2012). Taksonomia nieruchomości lokalowych z zastosowaniem sieci neuronowych Kohonena. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20(1), 229–239.
  10. Cellmer, R., Kuryj, J. (2008). Rola gminy w kształtowaniu przestrzeni rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 16(2), 7–21.
  11. Cellmer, R. (2012). Spatial analysis of local real estate market activity – the example of the city of Olsztyn. W: S. Źróbek (ed.). Topical Issues in the Valuation and Application of Market Value (s. 77–88). Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. ISBN 9788361564607.
  12. Czechowska, K. (2014). Wybrane uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości – ujęcie behawioralne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36(1), 13–25.
  13. Dacko, M. (2009). Dynamika systemów w modelowaniu i analizie lokalnego rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17(2), 21–30.
  14. Dudycz, H., Matysek, M. (2016). Identyfikacja kierunków badań zastosowania wizualizacji w podejściu racjonalnym oraz behawioralnym do podejmowania decyzji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 281, 35–45.
  15. Dziekański, P. (2012). Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 387–403.
  16. Foryś, I. (2009). Wykorzystanie analizy wielowymiarowej do oceny potencjału rozwoju lokalnego rynku nieruchomości mieszkaniowych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17(2), 7–19.
  17. Foryś, I. (2013). Wykorzystanie indeksów cen mieszkań do oceny zwrotu z inwestycji bezpośrednich na przykładzie wybranego rynku lokalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 109–126.
  18. Gdakowicz, A. (2015). Wykresy świecowe rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 149–158.
  19. Gibler, K.M., Nelson, S.L. (2003). Consumer behavior application to real estate education. Journal of Real Estate Practice and Education, 6(1), 63–83.
  20. Gola, M. (2016). Konotacje pojęcia ekonomia informacji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 150, 9–30.
  21. Bac, M. (2014). W poszukiwaniu innowacji na rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 11–21.
  22. Bajerowski, T., Czyża, Sz., Szuniewicz, K. (2007). Teoria sieci bezskalowych jako narzędzie regionalizacji rynków nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15(3–4), 9–22.
  23. Bartos, K. (2010). Wizualizacja danych jako medium komunikacji gospodarczej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58, 159–168.
  24. Bąk, B. (2015). Skuteczność techniki Ichimoku na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 49(4), 35–43.
  25. Bełej, M., Cellmer, R. (2006). Koncepcja oceny poziomów ryzyka na rynku nieruchomości i sposoby jego uwzględniania w procesie inwestycyjnym. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 14(1), 13–26.
  26. Bełej, M. (2012). Dynamika zmian cen nieruchomości w aspekcie teorii przejść nieciągłych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20(1), 17–28.
  27. Borowska, M., Domańska, J. (2016). Współczesny rynek nieruchomości jako obszar dociekań naukowych w świetle literatury. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 270, 19–28.
  28. Borowski, K. (2006). Zastosowanie techniki Heikin-Ashi na rynku kapitałowym. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 66, 91–99.
  29. Całka, B. (2012). Taksonomia nieruchomości lokalowych z zastosowaniem sieci neuronowych Kohonena. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20(1), 229–239.
  30. Cellmer, R., Kuryj, J. (2008). Rola gminy w kształtowaniu przestrzeni rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 16(2), 7–21.
  31. Cellmer, R. (2012). Spatial analysis of local real estate market activity – the example of the city of Olsztyn. W: S. Źróbek (ed.). Topical Issues in the Valuation and Application of Market Value (s. 77–88). Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. ISBN 9788361564607.
  32. Czechowska, K. (2014). Wybrane uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości – ujęcie behawioralne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36(1), 13–25.
  33. Dacko, M. (2009). Dynamika systemów w modelowaniu i analizie lokalnego rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17(2), 21–30.
  34. Dudycz, H., Matysek, M. (2016). Identyfikacja kierunków badań zastosowania wizualizacji w podejściu racjonalnym oraz behawioralnym do podejmowania decyzji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 281, 35–45.
  35. Dziekański, P. (2012). Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24, 387–403.
  36. Foryś, I. (2009). Wykorzystanie analizy wielowymiarowej do oceny potencjału rozwoju lokalnego rynku nieruchomości mieszkaniowych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17(2), 7–19.
  37. Foryś, I. (2013). Wykorzystanie indeksów cen mieszkań do oceny zwrotu z inwestycji bezpośrednich na przykładzie wybranego rynku lokalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 109–126.
  38. Gdakowicz, A. (2015). Wykresy świecowe rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 149–158.
  39. Gibler, K.M., Nelson, S.L. (2003). Consumer behavior application to real estate education. Journal of Real Estate Practice and Education, 6(1), 63–83.
  40. Gola, M. (2016). Konotacje pojęcia ekonomia informacji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 150, 9–30.
  41. Nagaj, R. (2011). Asymetria informacji na rynkach podlegających regulacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 67, 102–109.
  42. Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2013). Absorbcja wiedzy inżynierskiej w praktyce zarządzania – kontekst strategii przywództwa kosztowego. Organizacja i Kierowanie, 5, 12–30.
  43. Nowak, K. (1998). Polski rynek kapitałowy. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa. ISBN 8372050155.
  44. Nison, S. (2001). Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East. 2nd ed. New York: New York Institute of Finance. ISBN 9781101659786.
  45. Nykiel, L. (2008). Kierunki rozwoju i przekształceń rynku mieszkaniowego w Polsce. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 16(2), 77–91.
  46. Olechno-Kulas, A. (2015). Innowacyjne podejście do zarządzania na rynku nieruchomości. W: J.D. Antoszkiewicz, E. Gołębiowska (red.). Zarządzanie nowe perspektywy: heurystyczne podejście do innowacyjności (s. 51–64). Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
  47. Osińska, V. (2012). Wizualizacja paradygmatów badawczych. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3(193), 205–220.
  48. Osińska, V. (2013). Visual mining czyli eksploracja informacji za pomocą graficznych reprezentacji. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 21(3), 3–11.
  49. Pałka, D., Zaskórski, P. (2012). Data mining w procesach decyzyjnych. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 7, 143–161.
  50. Pindelski, M., Mrówka, R. (2014). Wizualizacje big data w identyfikacji problemów zarządzania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 363, 18–28.
  51. Piśniak, M. (2015). Ryzyko w teorii podejmowania decyzji. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 19, 116–126.
  52. Radzewicz, A., Wiśniewski, R. (2011). Niepewność rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19(1), 47–57.
  53. Radzewicz, A., Wiśniewski, R. (2012). Zmienne cechy i atrybuty nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20(1), 5–16.
  54. Rączka, K., Kowalski, M., Gąsiorek, S. (2007). Systemy wspomagające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 205–212.
  55. Rokach, L., Maimon, O. (2014). Data Mining with Decision Trees: Theory and Applications. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9789814590075.
  56. Sitek, M. (2007). Instrumenty pochodne jako narzędzia ograniczające ryzyko stopy procentowej i walutowe w bankowości hipotecznej. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15(1–2), 127–137.
  57. Sitek, M. (2010). Zarządzanie ryzykiem w procesach finansowania inwestycji w nieruchomości. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 31–45.
  58. Sobański, S. (2006). Próba oceny wiarygodności wybranych formacji cenowych analizy technicznej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 200, 103–114.
  59. Sopoćko, A. (2005). Rynkowe instrumenty finansowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830114408.
  60. Starzeński, O. (2011). Analiza rynków finansowych. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325519797.
  61. Thiel, S. (2010). Rynek kapitałowy i terminowy. Warszawa: KNF, CEDUR. ISBN 8393026008.
  62. Trojanek, R. (2009). Porównanie metody średniej oraz średniej ważonej konstruowania indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17(2), 31–43.
  63. Wilczek, M.T. (2013). Wybrane czynniki popytowe kształtujące decyzje inwestora na rynku nieruchomości mieszkaniowych i źródła informacji o nich. W: K. Marcinek (red.). Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe (s. 175–188). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  64. Wiśniewski, R. (2011). Efektywność a sprawność rynków nieruchomości – ujęcie teoretyczne. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19(1), 37–46.
  65. Witten, I.H., Frank, E., Hall, M.A., Pal, C.J. (2016). Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. 4th ed. Amsterdam: Morgan Kaufmann. ISBN 9780123748560.
  66. Wolny, A., Źróbek, R. (2012). Proces przekształcania przestrzeni na obszarach o największej aktywności na rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20(2), 33–46.
  67. Zaremba, A. (2010). Giełda. Podstawy inwestowania. Gliwice: Helion. ISBN 9788324613373.
  68. Zielonka, P. (2011). Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375566925.
  69. Zyga, J. (2012). Model dynamiczny rynku i wartości nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20(1), 209–220.
  70. Zyga, J. (2014). Praktyczna ocena dopuszczalności zastosowania metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości. W: Analiza rynku i zarządzanie nieruchomościami (s. 41–57). Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. ISBN 9788361564805.