Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Byczkowska Magdalena, Finanse przedsiębiorstwa, Kuciński Andrzej, nr 2(38), Rachunkowość » ,

ANDRZEJ KUCIŃSKI, MAGDALENA BYCZKOWSKA: Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw na podstawie analizy rachunku przepływów pieniężnych

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORÓW: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Wydział Ekonomiczny

  ABSTRAKT: Celem artykułu była analiza i ocena dynamicznej płynności finansowej przedsiębiorstw przeprowadzona na podstawie rachunku przepływów środków pieniężnych. Badaniem objęto spółki sektora hutnictwo notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zaś okres analizy dotyczył lat 2014–2016. Za główną hipotezę badawczą przyjęto to, czy rachunek przepływów pieniężnych jest sprawozdaniem przydatnym do oceny płynności finansowej przedsiębiorstw, oraz hipotezę pomocniczą, czy na podstawie rachunku przepływów pieniężnych można ocenić zdolność do generowania, pozyskania oraz kierunków wykorzystania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. W pracy przedstawiono istotę oraz strukturę rachunku przepływów pieniężnych, ukazano wartość poznawczą informacji pochodzących z rachunku przepływów pieniężnych, a także zaprezentowano i scharakteryzowano narzędzia pomiaru płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pieniężnych. W zasadniczej części dokonano pomiaru i oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z sektora hutnictwo notowanych na GPW w Warszawie. W artykule wykorzystano jako metodę badawczą analizę literatury z zakresu analizy finansowej oraz sprawozdawczości finansowej oraz metodę analizy danych finansowych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych spółek z sektora hutnictwo notowanych na GPW w Warszawie.

  SŁOWA KLUCZOWE: płynność finansowa, analiza finansowa, rachunek przepływów pieniężnych

  BIBLIOGRAFIA

  1. Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE. ISBN 9788320820867.
  2. Gos, W. (2001). Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 8372411999.
  3. Gos, W. (2004). Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości. Warszawa: Difin. ISBN 8372514089.
  4. International Accounting Standard No. 7. (1992). Cash Flow Statements. International Accounting Standards
  5. Kawczyńska, M., Cieślik, K. (2012). Znaczenie przepływów pieniężnych w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 749(30), 23–33.
  6. Kosińska, J., Cicirko, T., Gołębiowski, G. (2010). Badanie płynności finansowej. W: T. Cicirko (red.). Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa (s. 81–109). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. ISBN 9788373785335.
  7. Kuciński, A. (2016). Płynność finansowa przedsiębiorstw notowanych na rynku NewConnect. W: Z. Głodek, A. Kuciński (red.). Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych (s. 109–121). Gorzów Wielkopolski: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. ISBN 9788365466136.
  8. Orliński, B. (2013). Czynniki kształtujące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1(12), 73–86.
  9. Sierpińska, M., Wędzki, D. (2001). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301121939.
  10. Śnieżek, E. (1997). Jak czytać cash flow. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. ISBN 8386543728.
  11. Śnieżek, E., Wiatr, M. (2011a). Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych – ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326416354.
  12. Śnieżek, E., Wiatr, M. (2011b). Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326411366.
  13. Śnieżek, E., Wiatr, M. (2015). Przepływy pieniężne. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326493133.
  14. Turyna, J. (2008). MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych. Warszawa: Difin. ISBN 9788372518354.
  15. Wajszczuk, K. (red.). (2013). Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Program komputerowy: Cash Flow System. Warszawa: Difin. ISBN 9788376419015.
  16. Walińska, E. (1997). Przepływy pieniężne w ujęciu ex ante. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 145, 135–149.
  17. Walińska, E. (2016). Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326489433.
  18. Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa – przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8388597973