Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Innowacje w przedsiębiorstwie, Karaś Anna, Mikos Anna, nr 3(39), Wojtowicz Anna, Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

ANNA WOJTOWICZ, ANNA MIKOS, ANNA KARAŚ: Uwarunkowania kulturowo-organizacyjne innowacyjności przedsiębiorstw

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORÓW: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

  ABSTRAKT: Punkt wyjścia do rozważań przedstawionych w artykule stanowi teza, że skalę działalności innowacyjnej warunkuje posiadany przez przedsiębiorstwo potencjał innowacyjny i zdolność jego wykorzystania w procesie tworzenia innowacji. W artykule przyjęto, że potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa to zespół cech społeczno-gospodarczych, kształtowanych w ramach rozwoju danego przedsiębiorstwa, stanowiących bazę dla jego działalności innowacyjnej. Te z nich, które są na bieżąco skutecznie wykorzystywane dla tworzenia innowacji o znaczeniu komercyjnym, wpływają na zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia innowacji. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu czynników kulturowych i organizacyjnych zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa na jego innowacyjność oraz prezentacja wyników badań empirycznych w tym zakresie. Główny problem badań obejmuje rozpoznanie takich czynników kulturowych i organizacyjnych, które w sposób istotny i trwały wpływają na zdolność innowacyjną i w ostatecznym rozrachunku na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa. Pierwsza część artykułu obejmuje zatem prezentację kulturowych i organizacyjnych czynników zdolności innowacyjnej, tworzących jedną z jej determinant – organizację pracy. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujących prezentację wybranych czynników kulturowych i organizacyjnych zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Jak pokazują prezentowane w artykule dane z badań, czynniki kulturowe i organizacyjne mają istotny wpływ na zdolności innowacyjne przedsiębiorstw, a tym samym na działalność innowacyjną mierzoną liczbą wprowadzanych innowacji.

  SŁOWA KLUCZOWE: kultura organizacyjna, innowacje, potencjał innowacyjny, zdolność innowacyjna

  1. Aniszewska, G. (2007). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE. ISBN 9788320816983.
  2. Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Poznań: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788374414067.
  3. Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 1578518377.
  4. Deal, T.E., Kennedy, A.A. (1983). Culture: A new look through old lenses. Journal of Applied Behavioral Science, 19(4), 498–505. DOI 10.1177/002188638301900411.
  5. Kline, S.J., Rosenberg, N. (1986). An overview of Innovation, W: R. Landau, N. Rosenberg (eds.). The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth (s. 275–305). Washington: National Academy Press. ISBN 0309036305.
  6. Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2014). Recognition of the determinants of innovation capacity of enterprises. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 25(2), 107–116.
  7. Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2017). The Concept of the Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability. W: V. Katsoni, A. Upadhya, A. Stratigea (eds.). Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy (s. 159–172). Cham: Springer. ISBN 9783319477329.
  8. Kozioł, L., Wojtowicz, A., Pyrek, R., (2014) Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 113–122.
  9. Rothwell, R., Zegveld, W. (1985). Reindustrialization and technology. London: Longman. ISBN 0582902010.
  10. Serafin, K. (2015). Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 222(2), 87–100.
  11. Stoner, J., Wankel, C. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE. ISBN 8320808618.
  12. Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury: znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8388597655.
  13. Wojtczuk-Turek, A. (2009). Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa. W: M. Juchnowicz (red.). Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (s. 271–282). Kraków: Wolters Kluwer Business. ISBN 9788375266818.
  14. Zawadzki, K. (2009). Kultura organizacyjna a kreatywność pracowników. W: M. Juchnowicz (red.). Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (s. 451–458). Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 9788375266818.