Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Alejziak Bożena, nr 1(37), Turystyka » ,

BOŻENA ALEJZIAK: Międzynarodowa turystyka edukacyjna a rozwój osobisty i zawodowy młodzieży studenckiej

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Międzynarodowa turystyka edukacyjna realizowana jako program Erasmus umożliwia wyjazdy za granicę na studia i praktykę, promuje mobilność edukacyjną i zawodową młodzieży studenckiej. Należy do tych form aktywności ludzkiej, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju osobowości, samokształcenia człowieka, poznania samego siebie w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo środowisku. Jest elementem autokreacyjnej działalności młodzieży w sferze zawodowej.
  Biorąc pod uwagę powyższe założenia, celem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie korzyści dotyczących rozwoju osobistego i zawodowego młodzieży w zakresie: zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, kształtowania umiejętności osobistych, zawodowych, językowych, budowania cech osobowych. Badając rolę i znaczenie międzynarodowej turystyki edukacyjnej w autokreacyjnej działalności młodzieży studenckiej w sferze zawodowej, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przeprowadzonego techniką ankietowania, gdzie narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.
  Analizując otrzymane wyniki, można zauważyć, że zdecydowana większość badanych odniosła rozliczne korzyści w sferze rozwoju zawodowego, które dotyczyły ogólnie lepszego startu zawodowego, możliwości podjęcia pierwszej pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczestnicy międzynarodowej turystyki edukacyjnej odczuwają dużą satysfakcję z możliwości udziału w programie Erasmus, który według nich podnosi ich wartość na rynku pracy i jest ważnym elementem działalności autokreacyjnej.

  SŁOWA KLUCZOWE: międzynarodowa turystyka edukacyjna, studenci, działalność autokreacyjna

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Adamiec, M. (1992). Podmiotowość: formy i zmiany. W: Z. Ratajczak (red). Podmiotowość człowieka. Szanse rozwoju i zagrożenia (s. 32–35). Katowice: Uniwersytet Śląski.
  2. Alejziak, B. (2008). Samowychowanie a turystyka. Kraków: Albis. ISBN 9788390645223.
  3. Angyal, A. (1969). Foundations for a Science of Personality. New York: The Viking Press.
  4. Antonowicz, D. (2002). Uniwersytet: od korporacji do instytucji. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 513–537.
  5. Cvikl, H., Artič, N. (2013). Can mentors of Erasmus student mobility influence the development of future tourism? Tourism and Hospitality Management, 19(1), 83–95.
  6. Dhiman, M.Ch. (2012). Employers’ perceptions about tourism management employability skills. Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23(3), 359–372.
  7. Dolga, L., Filipescu, H., Popescu-Mitroi, M.M., Mazilescu, C.A. (2015). Erasmus mobility impact on pro­essional training and personal development of students beneficiaries. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 191, 1006–1013.
  8. Erasmus. (2011). Strona internetowa programu Erasmus [online, dostęp: 2017-12-21]. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dostępny w Internecie: http://www.erasmus.org.pl.
  9. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2017). Strona internetowa Fundacji [online, dostęp: 2017-09-15]. Warszawa: FRSE. Dostępny w Internecie: http://www.frse.org.pl/.
  10. Jakowicka, M., Lewowicki, T. (red.). (1987). Aspiracje dzieci i młodzieży uczącej się w województwie zielonogórskim. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze.
  11. Jančina, M., Kubicka, D. (2014). Kierowanie własnym rozwojem. Kontekst teoretyczny zjawiska. Psychologia Rozwojowa, 19(4), 31–48.
  12. Kozielecki, J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 8386770589.
  13. Kryszewski, W. (2017). Uniwersytet. W: Encyklopedia [online, dostęp: 2017-12-21]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Dostępny w Internecie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/uniwersytet;3991404. html.
  14. Kunikowski, J., Kamińska, A., Gawryluk, M. (2016). Aspiracje zawodowe młodzieży. Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio J, 29(4), 55–78. Doi 10.17951/j.2016.29.4.55.
  15. Lewowicki, T., Galas, B. (1984). Poziom aspiracji młodzieży. Nowa Szkoła, 9, 387–390.
  16. Milne, A., Cowie, J. (2013). Promoting culturally competent care: the Erasmus exchange programme. Nursing Standard, 27(30), 42–46.
  17. Miś, A. (2007). Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788372523730.
  18. Obuchowski, K. (1985). Adaptacja twórcza. Warszawa: Książka i Wiedza. ISBN 8305112268.
  19. Obuchowski, K. (2000). Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 837301005X.
  20. Obuchowski, K. (2001). W poszukiwaniu właściwości człowieka. Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza. ISBN 839150543X.
  21. Pawlak, J. (2009). Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum; Wydawnictwo WAM. ISBN 9788375054286.
  22. Pietrasiński, Z. (1988). Rozwój z perspektywy jego podmiotu. W: M. Tyszkowa (red.). Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: PWN. ISBN 8301081449.
  23. Szubert, T. (2013). Program Erasmus w opinii polskich studentów: rok akademicki 2010/11. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
  24. Tomczak, R.T. (2015). Turystyka w dawnych czasach. Siedemnastowieczne pobyty szlachty polskiej w Pradze. Turystyka Kulturowa, 6, 6–20.
  25. Turos, L. (1990). Turystyka edukacyjna. Siedlce: Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna.
  26. Turos, L. (1997). Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. ISBN 8385135855.
  27. White, R.W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review, 66(5), 297–333.