Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2015

ANTRA LINE: Aspekty podejmowania decyzji strategicznych w związkach zawodowych na Łotwie: tematyka i problemy

SANDRA ISABEL RODRIGUES BAILOA: Analiza kapitału cyfrowego stron internetowych portugalskich samorządów

ELSA MARIA NUNES BARBOSA, ETELVINA MIGUEL DE SOUSA ALVES: Powody absencji w sektorze zdrowia w regionie Alentejo i środki naprawcze

JUSTYNA ŻYWIOŁEK: Aspekty ergonomiczne oraz ocena uciążliwości pracy na stanowisku magazyniera tradycyjnego oraz magazyniera wspomaganego systemem głosowym – analiza porównawcza

PAWEŁ BIELAWSKI: Zasada kosztu historycznego i kategoria wartości godziwej jako podstawowe miary wartości syntetycznych instrumentów finansowych

IRENEUSZ GÓROWSKI, HALINA STAŃDO-GÓROWSKA: Różnorodność systemów rachunkowości – wyniki międzynarodowego badania ankietowego z udziałem studentów

WOJCIECH KOZIOŁ, WASILIJ RUDNICKI: Ocena poziomu zarządzania i produktywności pracy na podstawie danych sprawozdawczych

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ KOZIOŁ: The use of tourist motivation factors trichotomy concept in the management process by creating customer value

ELISABETE RODRIGUES: Rola państwa i znaczenie planu rozwoju strategicznego w turystyce wiejskiej – przypadek Madery

DOROTA PRZEKLASA: Przesłanki nabycia prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy