Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Ekonomia

KRZYSZTOF MALAGA: Bilans przemian w Polsce w latach 1989–2017 w kategoriach transformacji, wolności gospodarczej i wzrostu gospodarczego

JAROSŁAW WENANCJUSZ PRZYBYTNIOWSKI: Wiedza ekonomiczna czynnikiem wzrostu świadomości finansowej studentów opolskich wyższych uczelni

RENATA ŚLIWA, PIOTR WALĄG: Zarys koncepcji opodatkowania gruntów

DOROTA PRZEKLASA: Przesłanki nabycia prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

JAROSŁAW WENANCJUSZ PRZYBYTNIOWSKI, WIOLETTA MAGDALENA PACHOLARZ: Ekonomiczne i gospodarcze aspekty rozwoju sektora energetycznego w województwie świętokrzyskim

LESZEK RUDNICKI: Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie integracji Polski z Unią Europejską

JAN SIEKIERSKI, RENATA ŚLIWA: Otoczenie instytucjonalne a procesy innowacyjne w polskiej gospodarce w latach 2004–2020 (w świetle dokumentów strategicznych i operacyjnych)

ŚWIADEK ARKADIUSZ: Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna w małopolskim systemie przemysłowym

PALOMA TALTAVULL de LA PAZ: Wpływ podaży na kształtowanie się cen nowych mieszkań. Wyniki badań empirycznych

TÜLAY YILDIRIM: Rola organizacji pozarządowych w Turcji w procesie akcesji do Unii Europejskiej