Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Ekonomia

PIOTR ADAMCZYK: Efektywność wydatków na badania i rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej na tle średniej unijnej

MARIA DĄBROWA: Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) jako miernik poziomu życia. Wykorzystanie metody dystansowej

AGNIESZKA JANIA: Metoda świec japońskich jako narzędzie wizualizacji danych w analizie rynku nieruchomości

WOJCIECH ŚWIDER: Wpływ inflacji, nominalnych stóp procentowych i realnych stóp procentowych na długoterminowe notowania par walutowych USD/JPY, GBP/USD i GBP/JPY

PIOTR KASPRZAK: Wykorzystanie ulg podatkowych przez przedsiębiorców na przykładzie ulgi na działalność innowacyjną w województwach łódzkim i dolnośląskim

KRZYSZTOF MALAGA: Bilans przemian w Polsce w latach 1989–2017 w kategoriach transformacji, wolności gospodarczej i wzrostu gospodarczego

JAROSŁAW WENANCJUSZ PRZYBYTNIOWSKI: Wiedza ekonomiczna czynnikiem wzrostu świadomości finansowej studentów opolskich wyższych uczelni

RENATA ŚLIWA, PIOTR WALĄG: Zarys koncepcji opodatkowania gruntów

DOROTA PRZEKLASA: Przesłanki nabycia prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

JAROSŁAW WENANCJUSZ PRZYBYTNIOWSKI, WIOLETTA MAGDALENA PACHOLARZ: Ekonomiczne i gospodarcze aspekty rozwoju sektora energetycznego w województwie świętokrzyskim