Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zapraszamy do składania prac do druku w publikowanym przez nas czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Nabór artykułów jest prowadzony w sposób ciągły. Redakcja nie pobiera od autorów opłaty za publikację.

Prosimy o przygotowanie prac zgodnie z wymogami redakcyjnymi i przesyłanie ich wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z  przyjętymi w redakcji zasadami przyjmowania prac do druku oraz ich recenzowania.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie z zaleceniami Rady Programowej Zeszytów Naukowych MWSE w poszczególnych numerach czasopisma zamieszczane są pojedyncze artykuły autorów. Dopuszcza się możliwość współautorstwa drugiego artykułu. Publikacja taka warunkowana jest zgodą redaktora naczelnego Zeszytów.

W przypadku pracy wieloautorskiej osoba przedkładająca artykuł powinna przedstawić dodatkowo informacje o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie artykułu (określić autorstwo: koncepcji, założeń, metod, badań, wniosków – zob. formularz oświadczenia).

W umowie zawieranej z wydawcą autor/rzy oświadcza/ją, że przedłożony do druku utwór jest pracą oryginalną, wcześniej niepublikowaną, jest wynikiem jego/ich twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób. Autor nie otrzymuje wynagrodzenia za publikację (chyba, że umowa stanowi inaczej). Przysługują mu bezpłatne egzemplarze autorskie czasopisma w liczbie określonej umową wydawniczą.

Zasady dotyczące autorów prac składanych do publikacji w redakcji Zeszytów Naukowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie zawarte są w Kodeksie etyki wydawniczej. Prosimy autorów o zapoznanie się z nimi.

Przypominamy, że zasady etyki pracy naukowej zobowiązują autorów do ujawniania informacji o podmiotach które przyczyniły się do powstania artykułu (poprzez wkład merytoryczny, ale też rzeczowy, finansowy itp.). Podobnie przypisywanie współautorstwa artykułu osobom, których udział w jego powstaniu nie miał miejsca lub był znikomy, traktowane jest jako przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie działania ze strony autorów składających prace do publikacji w Zeszytach Naukowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, które naruszają zasady przyjęte w Kodeksie etyki wydawniczej, będą przez redakcję dokumentowane, a w uzasadnionych przypadkach redaktor naczelny podejmie decyzję o powiadomieniu instytucji zatrudniającej autora.