Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Recenzowanie prac

Recenzowanie prac

Zasady dotyczące recenzentów artykułów składanych do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie zawarte zostały w Kodeksie etyki wydawniczej.

 • Do recenzji zewnętrznej kierowane są wyłącznie artykuły, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez redaktorów tematycznego i statystycznego (jeśli praca zawiera materiał statystyczny).
 • Redaktor tematyczny, który zapoznał się z treścią pracy, proponuje recenzentów posiadających dorobek naukowy z obszaru, który jest przedmiotem artykułu, będących samodzielnymi pracownikami naukowymi, afiliowanymi w jednostce innej niż miejsce pracy autora (3-4 osoby). Jeżeli tekst artykułu jest w języku obcym, co najmniej jeden z zaproponowanych recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
 • Redaktor naczelny wybiera dwie spośród zaproponowanych osób i powierza im recenzję pracy. Recenzenci powinni być niezależni i reprezentować różne ośrodki naukowe (akademickie).
 • Sekretarz redakcji przygotowuje dokumenty niezbędne do przekazania artykułu recenzentom (wydruk pracy, formularz recenzji, umowa, rachunek). Przekazywane dokumenty nie zawierają informacji o autorze artykułu i miejscu jego pracy.
 • Ocena pracy dokonywana jest w oparciu o dostarczony przez redakcję formularz recenzji, w którym wyszczególniono 5 kryteriów: oryginalność pracy i waga podejmowanej problematyki,  poprawność sformułowania celu i hipotezy, zastosowane metody badawcze, sposób interpretacji wyników badań i wnioskowanie, poprawność stosowanej terminologii i jej zgodność z obowiązującymi normami. Każde z nich jest punktowane w skali od 0 do 5 (gdzie 5 jest oceną najwyższą). Ocena końcowa stanowi sumę przyznanych punktów (mieści się w przedziale 0-25). Recenzent powinien uzasadnić swoją ocenę, formułując uwagi szczegółowe. Formularz recenzji zakończony jest wnioskiem recenzenta o dopuszczenie pracy do druku lub jej odrzucenie.
 •  Autorowi przysługuje prawo do zapoznania się z treścią recenzji, jednak bez możliwości uzyskania informacji o osobie recenzenta.
 • Jeżeli co najmniej jedna recenzja jest negatywna (recenzent stawia wniosek o odrzucenie pracy), artykuł jest odrzucany.
 • Jeżeli obie recenzje są pozytywne (recenzenci wnioskują o przyjęcie do druku) ale ocena końcowa przynajmniej jednej z nich jest niższa niż 15 punktów, redaktor naczelny może podjąć decyzję o odrzuceniu pracy.
 • Jeżeli obie recenzje są pozytywne, ale co najmniej jedna z nich zawiera uwagi szczegółowe w których zawarto zalecenie wprowadzenia zmian w tekście, artykuł jest zwracany autorowi z prośbą o uwzględnienie zaleceń recenzenta/ów.
 • Autor ma obowiązek sformułowania pisemnej odpowiedzi na recenzję i przekazania jej wraz z tekstem poprawionej pracy w terminie ustalonym przez redakcję. W przypadku zmiany treści artykułu, autor zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo opis wprowadzonych zmian.
 • Poprawiony artykuł jest przekazywany ponownie redaktorowi tematycznemu, który opiniuje wprowadzone przez autora uzupełnienia i zmiany w odniesieniu do opinii recenzenta/ów.
 • Jeżeli autor odmówi wprowadzenia w pracy zalecanych zmian, redaktor naczelny może podjąć decyzję o odrzuceniu artykułu.

Wykaz recenzentów współpracujących z redakcją w latach 1999-2012


Formularze