Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2008, Kulwicki Eugeniusz, nr 1(11) » ,

EUGENIUSZ KULWICKI: Doktrynalne podłoże totalitaryzmu (na przykładzie Polski 1944-1956)

Pobierz artykuł w PDF

    W opracowaniu przedstawiono rolę i znaczenie powstania i funkcjonowania systemów autorytarnych i dyktatorskich, metod i skutków ich działania oraz strat, jakie społeczeństwa ponoszą w wyniku ich istnienia. W artykule wskazuje się na próby podejmowania działań prewencyjnych mających na celu eliminację „ścieżek zagrożeń” dla ochrony najcenniejszych wartości ludzkich tj. godnego życia bez strachu oraz swobodnego korzystania z efektów swojej pracy – dóbr materialnych i kulturowych stanowiących istotne zasoby wartości osobistych oraz wkład w ogólnospołeczny rozwój jednoczącej się Europy i świata.