Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ergonomia, Gabryelewicz Izabela, nr 3(31) » ,

IZABELA GABRYELEWICZ: Czynnik ludzki i warunki techniczne w procesie kształtowania bezpieczeństwa pracy – efekt synergii

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Bezpieczne warunki pracy nabierają coraz większego znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Zapewnienie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest procesem złożonym i zależy od wielu systemów. Pomimo wzajemnego przenikania się systemów o różnym poziomie złożoności to ostatecznie człowiek jest ostatnim ogniwem systemu bezpieczeństwa, będąc jednocześnie odbiorcą skutków działania takiego systemu. Człowiek jest nadrzędnym czynnikiem w  funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa i to od jego wiedzy, postawy i poglądów zależy owo prawidłowe funkcjonowanie. W szukaniu  przyczyn niskiego poziomu bezpieczeństwa pracy pewne cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo nie mają znamion przyczyn przy ich oddzielnym rozpatrywaniu. Jednak w przypadku nałożenia się innych okoliczności mogą prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pracownika, obniżenia jakości produkcji lub negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy zatem założyć, że do nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa dochodzi w wyniku splotu zdarzeń i koincydencji, czyli nakładania się symptomów, co wywołuje efekt synergii negatywnej. Głównym celem niniejszej pracy było poszukiwanie związku między stanem bezpieczeństwa pracy, korelacją  między nakładami na zwiększanie świadomości ludzi a nakładami na środki techniczne. Przeprowadzono badania danych statystycznych dotyczących inwestycji oraz nakładów na prewencję wypadkową, po czym zestawiono je ze wskaźnikiem wypadkowości. Stwierdzono korelację między nakładami na techniczne środki bezpieczeństwa, prewencję wypadkową i wskaźnikiem wypadkowości. Świadczy to o pozytywnym efekcie synergii w sferze zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

  BIBLIOGRFIA

  1. EN ISO 6385:2004 – Zasady ergonomiczne w projektowaniu systemów pracy.
  2. Freser, I. (red.). (2010). Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn. Wyd. 2. Bruksela: Komisja Europejska. Przedsiębiorstwa i Przemysł.
  3. Gabryelewicz, I., Sadłowska-Wrzesińska, J. (2014). Tendencje zmian i rola czynnika ludzkiego w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W: R. Prusak, C. Kolmasiak (red.). Inżynieria produkcji. Wybrane elementy zarządzania przedsiębiorstwem (s. 20–29). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. ISBN 9788363989200.
  4. GUS. (2007–2015). Rocznik Statystyczny Przemysłu. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 0554-4424.
  5. KGP. (2002). Wypadki drogowe w Polsce w 2001 roku [online, dostęp: 2015-05-09]. Warszawa: Komenda Główna Policji. Dostępny w Internecie: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html.
  6. KGP. (2015). Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku [online, dostęp: 2015-05-09]. Warszawa: Komenda Główna Policji. Wydział Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dostępny w Internecie: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html.
  7. Kłak, M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej. ISBN 9788360056523.
  8. Legutko, S. (2009). Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Eksploatacja i Niezawodność, 2, 8–16.
  9. Pietrzak, L. (2007). Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy.
  10. Pietrzak, L. (2014). Wypadek przy pracy. Poradnik pracodawcy. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy.
  11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz.U. z 1996 r., nr 62, poz. 287.
  12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz.U. z 1996 r., nr 69, poz. 332 z późn. zm.
  13. Strakulski, R. (2016). Służba BHP [online, dostęp: 2016-05-03]. Dostępny w Internecie: www.fzzk.pl/bhp/sluzba_BHP.pdf.
  14. Werner, G.W. (2000). Praktyczny poradnik konserwacji maszyn i urządzeń. Warszawa: WEKA – Wydawnictwo Informacji Zawodowej.
  15. Wrzesińska, J. (2012). Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy. W: J. Konieczny (red.). Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań (s. 569–581). Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza.
  16. ZUS. (2009). Prewencja wypadkowa prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych [online, dostęp: 2016-05-04]. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dostępny w Internecie: http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/material13.pdf.
  17. ZUS. (2015). Program dofinansowania przedsiębiorstw [online, dostęp: 2016-05-04]. Ulotka. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dostępny w Internecie: http://www.zus.pl/files/ulotka.pdf.