Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Handel, Marketing, nr 2(30), Ząbek Janusz » ,

JANUSZ ZĄBEK: Marketing bezpośredni samochodów luksusowych w świetle ochrony danych osobowych

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem artykułu jest analiza oddziaływania wybranych przepisów prawnych o ochronie danych osobowych na kształtowanie marketingu bezpośredniego stosowanego w dystrybucji samochodów luksusowych. Podstawą powstania pracy jest wynik obserwacji rynku dealerów samochodowych w Polsce oraz dostępne w literaturze opinie autorów o kształtowaniu się rynku dóbr luksusowych.
  W artykule wykazano, że w dystrybucji samochodów luksusowych, oprócz tradycyjnej formy oddziaływania bezpośredniego (np. podczas sprzedaży osobistej), mają zastosowanie nowe formy marketingu bezpośredniego, których podstawę tworzą: poczta elektroniczna z wykorzystaniem osobistego adresu internetowego, marketing internetowy, telemarketing oraz określone używanie urządzeń cyfrowych i multimedialnych. Należy podkreślić, że podczas realizacji poszczególnych zadań marketingowych w dystrybucji samochodów luksusowych takie elementy jak: pozyskiwanie zgody klienta na przetwarzanie danych, udzielanie informacji o sposobie przetwarzania danych czy też zastosowanie środków informatycznych i telekomunikacyjnych na określonym poziomie niezawodności są usankcjonowane prawnie.
  W pracy wykazano, że kształtowanie się poszczególnych regulacji prawnych chroniących dane osobowe w swojej idei jest zbieżne z koncepcją zindywidualizowanego utrzymywania kontaktów, a rozwój marketingu bezpośredniego następuje równolegle do ewolucji systemu prawnej ochrony danych osobowych klientów.

  BIBLIOGRAFIA

  1. Białecki, K. (2006). Problemy marketingu bezpośredniego: zarządzanie zmianami. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania, 1, 3–7.
  2. Chevalier, M., Mazzalovo, G. (2008). Luxury Brand Management. A World of Privilege. Singapore: John Wiley & Sons (Asia). ISBN 9780470823262.
  3. Czupryna, K. (2004). Skuteczny marketing bezpośredni. Narzędzia, techniki, operacje, czyli jak zarobić 17 milionów dolarów. Kraków: IFC Press. ISBN 83-918243-3-0.
  4. Kemp, S. (1998). Perceiving luxury and necessity. Journal of Economic Psychology, 19(5), 591–606.
  5. Kopaliński, W. (1994). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 23. Warszawa: Wiedza Powszechna. ISBN 8321408397.
  6. Kotler, Ph. (2004). Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 83-7301-577-9.
  7. Kotler, Ph., Armstrong, G. (2011). Principles of Marketing. 14th ed. Boston: Pearson Prentice Hall. ISBN 9780132167123.
  8. KPMG. (2014). Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014, cz. 1. KPMG w Polsce.
  9. KPMG. (2015). Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Samochody luksusowe i premium. KPMG w Polsce.
  10. Kramer, T. (2004). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1487-1.
  11. Krawiec, F. (2009). Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-076-0.
  12. Marcinkiewicz, C. (2011). Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, 5, 103–16.
  13. Milic-Czerniak, R. (2011). Nowoczesne technologie w systemach informacji marketingowej. W: M.G. Woźniak (red.). Społeczeństwo informacyjne – regionalne aspekty rozwoju (s. 148–160). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373387263.
  14. Papińska-Kacperek, J. (red.). (2008). Społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15407-3.
  15. Pieczykolan, R. (2005). Informacja marketingowa. Warszawa: PWE. ISBN 8320815533.
  16. Pietrzak, J. (2006). Luksusowe marki [online, dostęp: 2016-02-02]. Bankier.pl. Dostępny w Internecie: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Luksusowe-marki-1517387.html.
  17. Pilarczyk, B. (2011). Innowacje w komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe PTE (Oddział w Krakowie), 9, 271–286.
  18. Retzler, K. (1998). Direct Marketing. The Proven Path to Successful Sales. Glenview: Scott Foresman and Company.
  19. Trojanowski, M. (2007). Efektywność marketingu bezpośredniego. Problemy Zarządzania, 2, 158–164.
  20. Tynan, C., McKechnie, S., Chhuon, C. (2010). Co-create value for luxury brands. Journal of Business Research, 63(11), 1156–1163.
  21. Ząbek, J. (2013). Przewaga konkurencyjna w świetle kryteriów wyboru marki. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2, 57–66.