Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, nr 3(35), Ząbek Janusz, Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

JANUSZ ZĄBEK: Rola najwyższego kierownictwa w zarządzaniu aktywami organizacji zgodnie z normą ISO 55001:2014

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem głównym artykułu jest określenie roli najwyższego kierownictwa w zarządzaniu aktywami fizycznymi zgodnie z normą ISO 55001:2014. Norma ISO 55001:2014 uzupełnia braki dostępnych regulacji i wymagań w zakresie problematyki techniczno-organizacyjno-decyzyjnej dotyczącej zarządzania aktywami. W pracy wykazano, że wykorzystanie w podejściu do zarządzania aktywami normy ISO 55001:2014 pozwala na wyodrębnienie najważniejszych obszarów organizacji podlegających zarządzaniu. Tymi obszarami są: kontekst organizacji, procesy, planowanie funkcjonowania, ocena skuteczności zarządzania i doskonalenie oraz zapewnienie odpowiednich środków. W tekście zidentyfikowano także obszary związane z zarządzaniem aktywami, które w normie zostały przypisane wprost do zakresu odpowiedzialności najwyższego kierownictwa. Są to: zaangażowanie i akcentowanie cech przywódczych, opracowanie polityki zarządzania aktywami, przyporządkowanie uprawnień i odpowiedzialności z tytułu zarządzania aktywami, realizacja przeglądu zarządzania i aktywów. Okazuje się, że zarządzanie aktywami zgodnie z normą ISO 55001:2014, występujących w różnych postaciach i na różnym poziomie zaawansowania technologicznego, generuje nowe potrzeby w obszarze zadań do wykonania przez naczelne kierownictwo organizacji.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Baruk, M. (2013). Znaczenie oporu personelu jako bariery w działalności innowacyjnej – opinie menadżerów. Problemy Jakości, 4, 35–39.
  2. Brigham, E.F. (1996). Podstawy zarządzania finansami. Warszawa: PWE. ISBN 8320809622.
  3. Bugdol, M. (2010). Satysfakcja pracowników z systemów zarządzania jakością. Problemy Jakości, 2, 7–10.
  4. Conso, P. (1985). Gestion financière de l’enterprise. Paris: Dunod.
  5. Downarowicz, O. (2000). System eksploatacji: zarządzanie zasobami techniki. Gdańsk: Politechnika Gdańska; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji. ISBN 8372041733.
  6. Gabrusewicz, W., Kołaczyk, Z. (2005). Bilans – wartość poznawcza i analityczna. Warszawa: Difin. ISBN 8372515298.
  7. Gruszecki, T. (1989). Przedsiębiorstwo jako kategoria ekonomiczna. W: W. Jakóbik (red.). Teoria i praktyka przemian gospodarczych: wybrane problemy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. ISBN 8304031809.
  8. Hamrol, A. (2007). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301153892.
  9. Hamrol, A., Mantura, W. (2005). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301143908.
  10. Horngren, Ch.T. (1977). Comptabilité analytique de gestion: solutions aux problèmes. Montréal: HRW.
  11. ISO 55001:2014 Asset management – Management systems – Requirements. Geneva: International Organization for Standardization.
  12. Kowalczyk, J. (2005). Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość: ISO 9001 – TQM. Warszawa: CeDeWu. ISBN 8387885908.
  13. Krajewski, M. (2012). Kierunki zarządzania aktywami w przedsiębiorstwie w aspekcie podejmowanych decyzji finansowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 50, 295–303.
  14. Piersiala, S., Trzcieliński, S. (2005). Systemy utrzymania ruchu. W: M. Fertsch, S. Trzcieliński (red.). Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi. Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska. ISBN 8392225716.
  15. Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo: podstawy nauki o przedsiębiorstwie: zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE. ISBN 8320816211.
  16. Szymańska D., Szymański M. (2010). Przekonaj pracowników do dbania o jakość. Warszawa: Difin. ISBN 9788376413044.
  17. Wawak, S. (2006). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Helion. ISBN 8373617876.
  18. Ząbek, J. (2016). Zarządzanie jakością w zarządzaniu organizacją: metametoda czy narzędzie? Problemy Jakości, 6, 210.
  19. Ząbek, J., Sikora, T. (2011). Refleksje nad jakością w odniesieniu do wybranych aspektów praktycznych. Zarządzanie Jakością, 4, 2129.
  20. Zimon, D. (2012). Proces wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 oraz filozofii TQM w organizacjach. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13(1), 127137.
  21. Zimon, D. (2013). Rola najwyższego kierownictwa w procesie implementacji i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(12/1), 225233.