Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Ekonomia, nr 2(34), Przybytniowski Jarosław Wenancjusz, Szkolnictwo wyższe » ,

JAROSŁAW WENANCJUSZ PRZYBYTNIOWSKI: Wiedza ekonomiczna czynnikiem wzrostu świadomości finansowej studentów opolskich wyższych uczelni

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Wiedza ekonomiczna jest ściśle związana z pojęciem edukacji ekonomicznej. W opracowaniu stwierdzono, że edukacja ekonomiczna, w tym finansowa, w sposób istotny zwiększa świadomość i kompetencje młodego pokolenia. Podjętym problemem badawczym jest analiza czynnika wiedzy ekonomicznej jako jednego z podstawowych determinantów wzrostu świadomości finansowej młodego pokolenia – studentów kończących wyższe uczelnie województwa opolskiego. Konstrukcja tekstu została podporządkowana hipotezie, w myśl której istnieje zależność we wzroście świadomości i kompetencji studentów w zarządzaniu własnymi finansami w obecnym, stale zmieniającym się otoczeniu. Niniejszy problem jest realizowany za pomocą analizy stanu wiedzy ekonomicznej studentów wyższych uczelni opolskich na temat poszczególnych obszarów ekonomicznych. Zastosowana metoda badawcza to anonimowy kwestionariusz ankiety, skierowany w sposób bezpośredni za pośrednictwem ankieterów do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Andrews, K.R. (1987). The Concept of Corporate Strategy. Homewood: Irwin. ISBN 0256036292.
  2. Ansoff, H.I. (1979). The changing shape of the strategic problem. W: D. Schendel, C. Hofer (eds.). Strategic Management: A New View of Business Policy and Planning. Boston: Little Brown. ISBN 0316773123.
  3. Chmielecka, E. (1999). Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno? W: E. Adamowicz (red.). Gospodarka w okresie przemian (s. 47–62). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 8372250499.
  4. Chmielecka, E. (2010). Postawy jako element kształcenia w zakresie ekonomii i zarządzania [online, dostęp: 2017-05-20]. Forum odpowiedzialnego biznesu. Dostępny w Internecie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/postawy-jako-element-ksztalcenia-w-zakresie-ekonomii-i-zarzadzania.
  5. Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301120193.
  6. Habschick, M., Seidl, B., Evers, J. (2007). Survey of Financial Literacy Schemes in the EU27: VT Markt/2006/26H – Final Report. Hamburg: Evers & Jung.
  7. Iwanicz-Drozdowska, M. (2011). Edukacja i świadomość finansowa: doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza. ISBN 9788373786226.
  8. Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext. ISBN 8386890991.
  9. OECD INFE. (2011). Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy. Paris: OECD.
  10. Pacholarz, W.M. (2016). Pojęcia wiedzy w teorii ekonomii. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8, 3–19.
  11. Popper, K.R. (1992). Wiedza obiektywna: ewolucyjna teoria epistemologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301104899.
  12. Przybytniowski, J.W. (2013). Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Menedżerskie PTM. ISBN 9788361949176.
  13. Przybytniowski, J.W. (2016). Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki: teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375567588.
  14. Romanowska, M. (2010). Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 98, 7–15.
  15. Vitt, L.A., Anderson, C., Kent, J., Lyter, D.M., Siegenthaler, J.K., Ward, J. (2000). Personal Finance and the Rush to Competence: Financial Literacy Education in the U.S. Middleburg: Institute for Socio-Financial Studies.