Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Ergonomia, Marcinkowski Jerzy S., nr 3(35), Zarządzanie zasobami ludzkimi » ,

JERZY S. MARCINKOWSKI: Rola edukacji z zakresu bezpiecznych warunków pracy w kształtowaniu dobrostanu pracowniczego

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: We wstępnej części artykułu dokonano przeglądu literatury z zakresu problematyki dotyczącej dobrostanu pracowniczego, a wynik stał się podstawą sformułowania celu, którym była próba określenia udziału edukacji z zakresu warunków pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa fizycznego pracy jako cechy dobrostanu pracowniczego. Następnie omówiono zaproponowaną przez Warra i Clappertona (2010) dwunastostopniową skalę pomiaru dobrostanu pracowniczego. W tej skali w opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na jej ósmy poziom, którym jest bezpieczeństwo fizyczne pracy. Przy analizie bezpieczeństwa fizycznego pracy scharakteryzowano różnego rodzaju formy edukacji z zakresu bezpieczeństwa pracy, wychodząc z założenia, że jest to najtańszy sposób jego poprawnego kształtowania. W artykule wzięto pod uwagę formy edukacji, które obejmują zarówno kształcenie szkolne, jak i pozaszkolne – całożyciowe. Wykazano, że edukacja w tym zakresie może być najskuteczniejszą formą kształtowania dobrostanu pracowniczego w obszarze bezpieczeństwa fizycznego pracy.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Borkowska, A., Czerw A. (2015). Empiryczna weryfikacja witaminowego modelu dobrostanu w pracy. Humanizacja Pracy, 1(279), 183–199.
  2. Doroszewski, W. (red.). (1969). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
  3. Józefik, A. (1982). Próba określenia zakresu merytorycznego ergonomii i jej związków z pokrewnymi dziedzinami i dyscyplinami. Ergonomia, 5(1–2), 13–18.
  4. Kałkowska, J., Włodarkiewicz-Klimek, H. (2008). Czynniki wpływające na kształtowanie dobrostanu pracowników w przedsiębiorstwach. W: J.S. Marcinkowski, W.M. Horst (red.). Kształtowanie dobrostanu pracownika. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii (s. 91–100). Poznań: Wyd. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
  5. Kozioł, L., Buzowska, B. (2016). Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 29(1), 39–48.
  6. Marcinkowski, J.S. (2014). Edukacja specjalistów w zakresie kształtowania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. W: J.S. Marcinkowski, W.M. Horst (red.). Kształtowanie dobrostanu pracownika. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii (s. 7–44). Poznań: Wyd. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. ISBN 9788360906101.
  7. Marcinkowski, J.S., Biernaczyk, A. (2008). Treści z zakresu ergonomii w programach szkoleń wstępnych i okresowych oraz wynikające z nich konsekwencje dla pracowników. W: J.S. Marcinkowski, W.M. Horst (red.). Kształtowanie dobrostanu pracownika. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii (s. 71–94). Poznań: Wyd. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. ISBN 9788360906101.
  8. Marcinkowski, J.S., Horst, W.M. (red.). (2008). Kształtowanie dobrostanu pracownika. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Poznań: Wyd. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. ISBN 9788360906101.
  9. Robertson, I.T., Flint-Taylor, J. (2009). Leadership, psychological well-being and organizational outcomes. W: S. Cartwright, C.L. Cooper (eds.). The Oxford Handbook of Organizational Well-Being (s. 159–179). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199211913.
  10. Strykowska, M. (2009). Dobrostan pracowników a zarządzanie współczesnymi organizacjami. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 71(1), 187–194.
  11. Warr, P. (2009). Environmental “vitamins”, personal judgments, work values, and happiness. W: S. Cartwright, C.L. Cooper (eds.). The Oxford Handbook of Organizational Well-Being (s. 57–85). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199211913.
  12. Warr, P., Clapperton, G. (2010). The Joy of Work? Jobs, Happiness and You. London: Routledge. ISBN 9780415459662.