Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Ergonomia, Łakomy Karolina, Nowacki Krzysztof, nr 3(31), Ocieczek Wioletta » ,

KAROLINA ŁAKOMY, KRZYSZTOF NOWACKI, WIOLETTA OCIECZEK: Kultura bezpieczeństwa pracy kobiet w przedsiębiorstwie przemysłowym

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy są jednymi z istotnych zagadnień, gdyż czynnik ludzki jest przyczyną większości wypadków przy pracy (około 70% przyczyn według danych GUS). Dlatego celem zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach powinno być dążenie do wzrostu kultury bezpieczeństwa, która jest istotną częścią składową kultury organizacji. Wzrost ten jest uzależniony między innymi od zaangażowania, z jakim pracodawca i pracownicy przestrzegają założonych wartości i norm postępowania kształtujących środowisko pracy. Na podstawie obserwacji zachowań można przyjąć, że pracownikami, którzy lepiej rozumieją oraz akceptują potrzeby zmian w obszarze bhp, są kobiety. W artykule przedstawiono wyniki oceny kultury bezpieczeństwa pracy kobiet w jednym z zakładów przemysłowych, przyjmując jako kryteria porównawcze płeć, wiek oraz staż pracy. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieją różnice w postrzeganiu kultury bezpieczeństwa pracy przez kobiety i mężczyzn, szczególnie w obszarze oceny organizacji pracy pod kątem jej bezpieczeństwa. Różnice te mogą wynikać z odmiennego postrzegania środowiska pracy i zaangażowania pracowników obu płci w jego kształtowanie. Główna konkluzja wynikająca z badań dotyczy konieczności uwzględniania oceny środowiska pracy przez kobiety, co niestety często jest pomijane w konsultacjach na temat kształtowania bezpieczeństwa pracy prowadzonych przez pracodawców.

  BIBLIOGRAFIA

  1. Ejdys, J. (red.). (2010). Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. ISBN 978-83-60200-92-6.
  2. Lis, K. (2013). Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy. Studia Oeconomica Posnaniesia, 1(7), 7–16.
  3. Nowacki, K., Lis, T. (2016). Staż pracy a kultura bezpieczeństwa. W: R. Knosala (red.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 448–460). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN 987-83-941281-0-4.
  4. Obolewicz, J. (2014). Kultura bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Praca i Zdrowie, 4, 9–14.
  5. Studenski, R. (2000). Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 9, 1–4.
  6. Żurakowski, Z. (2015). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 77, 323–330.