Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Błaszczyk Anna, Ergonomia, nr 3(35), Ogurkowska Małgorzata Barbara, Wegner Katarzyna, Zygmańska Magdalena » ,

KATARZYNA WEGNER, ANNA BŁASZCZYK, MAGDALENA ZYGMAŃSKA, MAŁGORZATA BARBARA OGURKOWSKA: Ocena zmian przeciążeniowych kręgosłupa u pracowników przemysłu motoryzacyjnego

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Artykuł oparty jest na badaniach wykonanych wśród 113 mężczyzn pracujących na linii produkcyjnej zakładu produkcyjnego przemysłu motoryzacyjnego. Dobór do grupy badawczej następował po analizie biomechanicznej materiału filmowego, na którym zarejestrowano pracę na poszczególnych stanowiskach zakładu. Badano mężczyzn z działu montażu i odlewni zakładu produkcyjnego. Pracownicy z wybranych miejsc linii produkcyjnej brali udział w badaniu ankietowym. Uzyskano informacje na temat przyjmowanych pozycji ciała w trakcie pracy zawodowej, znajomości zasad ergonomii, stażu pracy oraz aktywności fizycznej w czasie wolnym. Pytano o występowanie bólu kręgosłupa z wyszczególnieniem na odcinek szyjny i lędźwiowy. Liczne dolegliwości bólowe kręgosłupa skłoniły do poszukiwania związku między bólem a stażem pracy oraz wiekiem pracowników fizycznych. Istnieje statystycznie istotna różnica między średnią siłą bólu odcinka szyjnego oraz lędźwiowego kręgosłupa a grupą stażu pracy. Badania pokazują, że ankietowani nie posiadają wiedzy na temat patobiomechanizmu zmian przeciążeniowych. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają istnienie problemu występowania zmian przeciążeniowych wśród pracowników przemysłu motoryzacyjnego.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Brinckmann, P., Frobin, W., Biggemann, M., Tillotson, M., Burton, K. (1998). Quantification of overload injuries to thoracolumbar vertebrae and discs in persons exposed to heavy physical exertions or vibration at the workplace. Part 2: Occurrence and magnitude of overload injury in exposed cohorts. Clinical Biomechanics, 13, Suppl. 2, S1–S36.
  2. Bugajska, J., Konarska, M., Tokarski, T., Jędryka-Góral, A. (2007). Występowanie objawów zespołów przeciążeniowych kończyn górnych u pracowników różnych grup zawodowych. Reumatologia, 45(6), 355–361.
  3. Cwynar, E., Kosińska, M., Tomczyk-Socha, M. (2013). Analysis of notifications of suspicions of diseases caused by the way the job is performed in the context of pathologies regarded as occupational diseases. Medycyna Pracy, 64(3), 387–396.
  4. Depa, A., Drużbicki, M. (2008). Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 1, 34–41.
  5. Holmberg, S., Thelin, A., Stiernström, E.L., Svärdsudd, K. (2003). The impact of physical work exposure on musculoskeletal symptoms among farmers and rural non-farmers. A population-based study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 10, 179–184.
  6. Kelsey, J.L., Githens, P.B., White, A.A., Holford, T.R., Walter, S.D., O’Connor, T., Ostfeld, A.M., Weil, U., Southwick, W.O., Calogero, J.A. (1984). An epidemiologic study of lifting and twisting on the job and risk for acute prolapsed lumbar intervertebral disc. Journal of Orthopaedic Research, 2(1), 61–66.
  7. Luttmann, A., Jäger, M., Griefahn, B., Caffier, G., Liebers, F. (2003). Preventing musculoskeletal disorders in the workplace [online, dostęp: 2017-03-22]. Geneva: World Health Organization. ISBN 924159053X. Dostępny w Internecie: http://www.who.int/occupational_health/publications/oehmsd3.pdf.
  8. Myers, T.W. (2010) Taśmy anatomiczne. Meridiany mięśniowo-powięziowe dla terapeutów manualnych i specjalistów leczenia ruchem. Warszawa: DB Publishing. ISBN 9788362526024.
  9. Nachemson, A., Morris, J.M. (1964). In vivo measurements of intradiscal pressure. Journal of Bone Joint Surgery, 46, 1077–1092.
  10. Ogurkowska, M.B. (2007). Biomechaniczna ocena zmian strukturalnych i funkcjonalnych kręgosłupa lędźwiowego u zawodników wyczynowo uprawiających wioślarstwo. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego. ISBN 9788388923869.
  11. Parent-Thirion, A., Fernández Macías, P., Hurley, J., Vermeylen, G. (2007). Fourth European Working Conditions Survey [online, dostęp: 2017-03-22]. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. ISBN 928970974X. Dostępny w Internecie: http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef0698en.pdf.
  12. Sowers, L. (2001). Epidemiology of risk factors of osteoarthritis: Systemic factors. Current Opinion in Rheumatology, 13(5), 447–451.
  13. Stodolny, J. (2000). Choroba przeciążeniowa kręgosłupa: epidemia naszych czasów. Kielce: ZL Natura. ISBN 839052113X.
  14. Webb, R., Brammah, T., Lunt, M., Urwin, M., Allison, T., Symmons, D. (2003). Prevalence and predictors of intense, chronic, and disabling neck and back pain in the UK general population. Spine, 28(11), 1195–1202.
  15. ZUS. (2016). Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. [online, dostęp: 2017-08-07]. Oprac. E. Karczewicz, A. Kania. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Dostępny w Internecie: http://www.zus.com.pl/files/Wydatki%20na%20%C5%9Bwiadczenia%20z%20ubezpiecze%C5%84%20spo%C5%82ecznych%20zwi%C4%85zane%20z%20niezdolno%C5%9Bci%C4%85%20do%20pracy%20w%202015%20r.pdf.