Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Architektura, Ergonomia, nr 2(38), Zawada-Pęgiel Katarzyna » ,

KATARZYNA ZAWADA-PĘGIEL: Aspekty środowiska przyrodniczego w projektowaniu obiektów i zespołów biurowych

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORA: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Architektury

  ABSTRAKT: Interakcje zachodzące pomiędzy obiektami, ich wyposażeniem a środowiskiem naturalnym stają się istotnymi czynnikami w projektowaniu środowiska pracy w celu zapewnienia dobrostanu w miejscu pracy. Dążenie do zwiększenia wydajności i efektywności pracy biurowej spowodowało poszukiwanie optymalnych warunków do jej wykonywania. Podczas projektowania zespołów, obiektów i wnętrz biur stosowane są odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe. Zauważalny jest także kierunek poszukiwania ergonomicznych rozwiązań w celu zaspokojenia potrzeby kontaktu pracownika ze środowiskiem przyrodniczym. Tendencje te w projektowaniu obiektów biurowych występują zarówno w ujęciu urbanistycznym, jak i architektonicznym. Są widoczne w sposobie lokalizacji obiektów biurowych, kształtowaniu formy biurowca i samego środowiska pracy. Na podstawie wybranych europejskich obiektów biurowych przeanalizowano relacje zachodzące pomiędzy potrzebami pracowników, obiektami i ich wyposażeniem a środowiskiem naturalnym. Analiza budynków biurowych została poprzedzona wstępem, w którym omówiono problematykę związku struktury miejskiej ze środowiskiem przyrodniczym. Wskazano znaczenie zieleni w środowisku zbudowanym, a następnie wpływ środowiska przyrodniczego na wybór miejsca lokalizacji obiektów i zespołów oraz  kształtowanie formy i otoczenia budynku. Można stwierdzić, że w celu poprawy komfortu psychicznego pracowników roślinność stosowana jest we wnętrzach biurowych, w strefach wspólnych, a także w najbliższym otoczeniu budynku. Powstają założenia „w zieleni” w postaci: reprezentacyjnych rezydencji, miasteczek administracyjnych, parków biurowych. W obszarach śródmiejskich i na styku ze śródmieściem wznoszone są nowe obiekty i zespoły, którym często towarzyszą funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe.

  SŁOWA KLUCZOWE:  budynki biurowe, środowisko przyrodnicze, tereny zurbanizowane, środowisko pracy, dobrostan

  BIBLIOGRAFIA

  1. Allison, K. (2009). London’s Contemporary Architecture. London: Architectural Press. ISBN 9781856178013.
  2. Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Scholar. ISBN 9788373690059.
  3. Chmielewski, J.M. (2010). Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372079077.
  4. Daniels, K. (1997). The Technology of Ecological Building. Basel–Boston–Berlin: Birkhäuser Verlag. ISBN 9783764354619.
  5. Górecka, M. (2006). Architektura budynków izolowanych gruntem. Architektura, 5(2), 75–85.
  6. Lewińska, J. (2000). Klimat miasta. Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. ISBN 9788386847952.
  7. Marchwiński, J., Zielonko-Jung, K. (2012). Współczesna architektura proekologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301170530.
  8. Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301148096.
  9. Niezabitowska, E. (2004). Historia rozwoju budynku biurowego w XX wieku w świetle nowych wyzwań organizacyjnych. W: M. Złowodzki i in. (red.). Ergonomia pracy biurowej (s. 51–66). Kraków: PAN. ISBN 839813178X.
  10. Renda, J., Woźniak, M. (2012). Właściwości roślin wykorzystywane w kształtowaniu przestrzeni miasta Lublin [online, dostęp: 2017-03-12]. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 8(1), 124–132. Dostępny w Internecie: http://www.pan-ol.lublin.pl>TArch8_1>Renda.pdf.
  11. Sobczyńska, K. (2014). Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania [online, dostęp: 2017-03-02]. Rozprawa doktorska. Poznań: Politechnika Poznańska. Dostępny w Internecie: https://www.repozytorium.put.poznan.pl.
  12. United Nations. (1987). Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development [online, dostęp: 2015-11-10]. Oxford: Oxford University Press. ISBN 019282080X. Dostępny w Internecie: www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
  13. Wallis, A. (1977). Miasto i przestrzeń. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  14. Wines, A. (2008). Zielona architektura. Warszawa: Taschen/TMC Art. ISBN 9788389192479.
  15. Yeang, K. (2006). Ecodesign: A Manual for Ecological Design. Abingdon: Wiley-Academy. ISBN 9780470997789.
  16. Zawada-Pęgiel, K. (2013). Wpływ rozwoju funkcji biurowych na przemianę struktury funkcjonalnoprzestrzennej miast ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa [online, dostęp: 2017-02-12]. Rozprawa doktorska. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Dostępny w Internecie: https://suw.biblios.pl.edu.pl.resources.
  17. Zielonko-Jung, K. (2013). Kształtowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.