Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2012, Barwacz Kazimierz, Nadzór korporacyjny, nr 1(20), Prace z Zakresu Zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

KAZIMIERZ BARWACZ: Oddziaływanie nadzoru korporacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono istotę i znaczenie nadzoru korporacyjnego w stymulowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Scharakteryzowano pojęcia zdolności i działalności innowacyjnej w kontekście instytucji nadzoru korporacyjnego. Ponadto omówiono rodzaje strategii innowacyjnych przedsiębiorstw i ich wpływ na wyniki finansowe w świetle badań prowadzonych w Polsce. Na podstawie własnych badań empirycznych zweryfikowano hipotezy dotyczące m.in. wpływu działalności innowacyjnej na konkurencyjność przedsiębiorstw, innowacyjności jako istotnej determinanty działalności przedsiębiorstw oraz rady nadzorczej jako stymulatora innowacyjności. Zaprezentowane badania stanowią podstawę do wskazania kierunków modyfikacji systemu nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach określanych mianem przedsiębiorstw innowacyjnych.