Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, nr 4(32), Sala Krzysztof, Turystyka » ,

KRZYSZTOF SALA: Klastry jako forma współdziałania i innowacyjności na przykładzie bieszczadzkiego transgranicznego klastra turystycznego

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Klastry stanowią współcześnie jedną z form zrzeszania małych grup społecznych w dużą zbiorowość. Stwarzają korzystne warunki do działalności dla małych podmiotów, których potencjał rozwojowy jest ograniczony. Celem artykułu było przedstawienie znaczenia klastrów jako instrumentu pobudzającego współdziałanie przedsiębiorstw w branży turystycznej. Publikacja powstała na podstawie dostępnej literatury książkowej, danych statystycznych, jak również wiadomości netograficznych. W artykule przedstawiono pokrótce istotę i genezę klastrów. Dokonano charakterystyki pojęcia klastra, wskazano na korzyści wynikające z członkostwa w klastrach, scharakteryzowano ich cykl życia i podział oraz podano najważniejsze przykłady. Artykuł zawiera również charakterystykę klastrów turystycznych, jako szczególnego rodzaju współdziałania podmiotów. Tekst ukazuje rolę tego rodzaju form kooperacji na przykładzie bieszczadzkiego transgranicznego klastra turystycznego. Zastosowaną metodą badawczą była krytyka piśmiennicza i analiza danych zastanych. Z dostępnej literatury książkowej, netografii i danych statystycznych wynika jasno, że klastry przyczyniają się do zwiększania szans rynkowych dla podmiotów gospodarczych, również dla tych, które działają w branży turystycznej. Publikacja podejmuje ponadto próbę prognozy sytuacji klastrów w przyszłości w obliczu zmiennej sytuacji gospodarczej.

  BIBLIOGRAFIA

  1. Bieszczady.Info.pl. (2010). Bieszczadzkie Forum Dyskusyjne. Topic: Nowe przejścia graniczne z Ukrainą w budowie [online, accessed: 2016-09-23]. Retrieved from: http://forum.bieszczady.info.pl/showthread.php/6328-Nowe-przej%C5%9Bcia-graniczne-z-Ukrain%C4%85-w-budowie/page6.
  2. Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Turystyczny [online, accessed: 2016-10-02]. Retrieved from: https://rzeszow.uw.gov.pl/wojewodztwo-podkarpackie/gospodarka/klastry/bieszczadzki-transgraniczny-klaster-turystyczny-2/.
  3. Enright, M. J. (2000). Globalisation, localisation and cluster-based policies. Conference materials. Enhancing the competitiveness of SMEs in the global economy: Strategies and policies. Bolonia: OECD.
  4. Fedas, M., Florys, K. (2010). Poszukiwanie skarbów na greenways. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. ISBN 8389900203.
  5. Gancarczyk, M. (2010). Model schyłku i odrodzenia klastrów. Gospodarka Narodowa, 3, 1–21.
  6. Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. ISBN 9788372519030.
  7. Hansen, N. (1992). Competition, trust and reciprocity in the development of innovative regional milieux. Papers in Regional Science, 71 (2), 95–105.
  8. Jackson, J., Murphy, P. (2006). Clusters in regional tourism: An Australian case. Annals of Tourism Research, 33 (4), 1018–1035.
  9. Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny: Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320818543.
  10. Klastry i inne mechanizmy wspierania rozwoju przedsiębiorczości dostępne w latach 2007–2013. (2007). Materiały konferencyjne. Białystok.
  11. Kubiak, K. (2009). Turystyka drogą do innowacyjności subregionów. Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.
  12. Kukian, J. (2011). Szklana marka miasta, czyli co wiemy o innowacyjności klastrów z branży turystycznej? [online, accessed: 2016-11-10]. Portal Innowacji. Retrieved from: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=B5F607FB9E1E41BBA80E24F34813EC44.
  13. Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301152949.
  14. Markusen, A. (1996). Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts. Economic Geography, 72 (3), 293–313.
   Nordin, S. (2003). Tourism clustering & innovation—Paths to economic growth and innovation. Östersund: European Tourism Research Institute. ISBN 9197000191.
  15. Palmen, L., Baron, M. (2008). Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 9788376331560.
  16. Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8220812879.
  17. Rapacz, A. (2008). Rola klastrów w kształtowaniu struktury i jakości produktu turystycznego regionu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 29.
  18. Scott, A. J. (1988). New Industrial Spaces. Flexible Production Organization and Regional Development in North America and Western Europe. London: PION. ISBN 0850861314.
  19. Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels, C. (2008). Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych: Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. Transl. by Busy B Translations. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 9788376330044.
  20. Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców: na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin. ISBN 9788376410579.
  21. Storper, M., Walker, R. (1986). The capitalist imperative: Territory, technology and industrial growth. New York: Blackwell. ISBN 9780631165330.
  22. Vanhaverbeke, W. (2001). Realizing new regional core competencies: Establishing a customer-oriented SME network. Entrepreneurship and Regional Development, 13 (2), 99.
  23. Włodarczyk, B., Kaczmarek, J., Stasiak, A. (2005). Produkt turystyczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320815649.
  24. Zorska, A. (2002). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301126736.