Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Gospodarka regionalna, Gospodarka turystyczna, nr 2(30), Sala Krzysztof, Turystyka » ,

KRZYSZTOF SALA: Wioski tematyczne jako przykład innowacyjności w turystyce wiejskiej

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem publikacji było scharakteryzowanie wiosek tematycznych jako przykładu innowacyjności w branży turystycznej w Polsce. Artykuł prezentuje genezę i uwarunkowania rozwoju tego rodzaju działalności, która cieszy się rosnącą popularnością w Polsce. W pracy dokonano charakterystyki wiosek tematycznych na przykładzie Bałtowa. Opisano ich rozwój, znaczenie gospodarcze i najważniejsze osiągnięcia ilustrujące innowacyjność. Przedstawiono również dane statystyczne i ich analizę w odniesieniu do zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie omawianej tematyki. Publikacja stanowi ponadto próbę prognozy przyszłej sytuacji wiosek tematycznych w Polsce. Powstała ona przy wykorzystaniu materiałów książkowych, danych statystycznych, jak i informacji netograficznych. Zastosowaną tu metodą badawczą jest krytyka piśmiennicza i analiza danych zastanych. Wyniki badań pozytywnie weryfikują tezę, że wioski tematyczne w istotny sposób przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej wsi.

  BIBLIOGRAFIA

  1. Bałtowski Kompleks Turystyczny. (2016). Oficjalna strona internetowa [online, dostęp: 2016-06-29]. Dostępny w Internecie: http://www.juraparkbaltow.pl/.
  2. Biziuk, D. (2009). Wioski tematyczne: inny świat [online, dostęp: 2016-06-28]. Gazeta Współczesna, 29 stycznia. Dostępny w Internecie: http://www.wspolczesna.pl/archiwum/art/5665962,wioski-tematyczne-inny-swiat,id,t.html.
  3. Cieszkowski, T. (red.). (2007). Świętokrzyskie. Przewodnik po regionie. Kompendium dla turysty i inwestora. Starachowice; Sandomierz: Oficyna Wydawnicza ATUT. ISBN 9788391586624.
  4. Clark, D., Glazer, S. (2004). Questing. A Guide to Creating Community Treasure Hunts. Hanover; London: University Press of New England. ISBN 1584653345.
  5. Czapiewska, G. (2011). Wpływ środków Unii Europejskiej na pobudzenie inicjatyw społeczności wiejskich obszarów peryferyjnych województwa zachodniopomorskiego. W: M. Wesołowska (red.). Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Warszawa: PTG PAN; IGiPZ. ISBN 9788362089161.
  6. Duczkowska-Małysz, K. (2007). Obszary wiejskie – przestrzeń problemów czy cywilizacyjna szansa Europy? W: M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.). Odnowa wsi w integrującej się Europie. Warszawa: IRWiR PAN. ISBN 8389900203.
  7. Fedas, M., Florys, M. (2010). Poszukiwanie skarbów na greenways. Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
  8. Gangewere, R.J. (1999). Theme City: Imagining Pittsburgh [online, dostęp: 2016-06-28]. Inside Carnegie,September/October. Dostępny w Internecie: http://www.carnegiemuseums.org/cmag/bk_issue/1999/sepoct/feat6.html.
  9. Idziak, W. (2008). Wymyślić wieś od nowa: wioski tematyczne. Koszalin: Alta Press. ISBN 9788392501060.
  10. Idziak, W. (2009). Zarządzanie przestrzenią wsi przez dodawanie jej wartości. W: Z. Kuriata (red.). Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne (s. 198–205). Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. ISBN 9788361695035.
  11. Idziak, W. (2011). Turystyka społeczna – nowe znaczenia i możliwości. W: A. Stasiak (red.). Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Łódź: Wydawnictwo WSTH. ISBN 9788393319701.
  12. Idziak, M. (2013). Wioski tematyczne w Polsce w latach 1997–2013 [online, dostęp: 2016-06-28]. Dostępny w Internecie: http://www.wioskitematyczne.org.pl/files/Wioski%20tematyczne%201997%20-%202013.pdf.
  13. Kamińska, W. (red.). (2015). Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Warszawa: KPZK PAN. ISBN 9788363563455.
  14. Koral, J., Rościszewska, E. (2007). Bałtów – gmina, którą ożywiły dinozaury [online, dostęp: 2016-06-28]. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. ISBN 83-85928-27-8. Dostępny w Internecie: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/1Atlas_Dobrych_Praktyk_Baltow.pdf.
  15. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. (2016). Wioski tematyczne: wieś aktywna, wieś kreatywna – strona internetowa [online, dostęp: 2016-06-28]. Dostępny w Internecie: http://www.wioskitematyczne.org.pl/.
  16. Kozioł, L., Karaś, A. (2015). The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 32(4), 19–29.
  17. Kuba, J. (2011). Rozwój gminy Bałtów w oparciu o idee ekonomii społecznej i partnerstwa trójsektorowego [online, dostęp: 2016-06-08]. Dostępny w Internecie: http://www.efs.rops.rzeszow.pl/dokumenty/aktualnosci/konferencja_27102011/rozwoj_gminy_baltow.pdf.
  18. Matusiak, K.B. (red.). (2011). Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 9788376331645.
  19. Miejscowości tematyczne w Małopolsce. (2016). Strona internetowa projektu realizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP i Małopolską Sieć LGD [online, dostęp: 2016-07-02]. Dostępny w Internecie: http://www.mt.bis-krakow.pl/o-idei/30-mt-w-austrii.html.
  20. Podręcznik Oslo (2008). Pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 9788361100133.
  21. Questing Bałtów (2016). Strona internetowa projektu „Bałtów – polską stolicą questingu” [online, dostęp: 2016-07-02]. Dostępny w Internecie: http://baltow.questing.pl/.
  22. Schumpeter, J.A. (1908). Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie. Leipzig: Duncker & Humblot.
  23. Targi Kielce. (2016). Oficjalna strona internetowa [online, dostęp: 2016-06-28]. Dostępny w Internecie: http://www.targikielce.pl/pl/agrotravel.htm.