Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2013, Karaś Anna, Kozioł Leszek, nr 2(23), Prace z Zakresu Zarządzania, Przedsiębiorstwo turystyczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

LESZEK KOZIOŁ, ANNA KARAŚ: Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych – próba oceny

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: Celem badań opisanych w artykule jest przedstawienie koncepcji procesu innowacji oraz sformułowanie modelu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw turystycznych wraz z podaniem determinant tego potencjału. Wykorzystując tę koncepcję, dokonano oceny innowacyjności badanych przedsiębiorstw turystycznych przynależących do sektora MŚP. Treści zawarte we wprowadzeniu pozwoliły na wstępną identyfikację kwestii: Jak konkurencyjność i globalizacja stymulują innowacyjność turystyki? Jakie są zasadnicze źródła innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych? Jak znaczącą rolę odgrywają czynnik ludzki, przedsiębiorczość i wiedza w procesie innowacji? W dalszej części artykułu przedstawiono dyskusję wokół podstawowych pojęć związanych z procesem innowacji i zdolnością innowacyjną organizacji, podano klasyfikacje innowacji w turystyce. Scharakteryzowano determinanty potencjału innowacyjnego takie jak: kompetencje pracownicze, nowoczesność infrastruktury, poziom kooperacji w zarządzaniu wiedzą, sposób organizacji pracy i zabezpieczenie wiedzy (innowacji) powstałej wewnątrz organizacji. Empiryczny fragment pracy zawiera wyniki badań nad oceną stopnia innowacyjności przedsiębiorstw branży turystycznej regionu małopolskiego. Stwierdzono, że to przede wszystkim wiedza i umiejętności pracowników firm turystycznych oraz współpraca między podmiotami danej branży stanowią o stopniu innowacyjności przedsiębiorstwa. Zasadniczym źródłem innowacji przedsiębiorstw turystycznych jest więc wiedza pracowników oraz wiedza pozyskiwana z zewnątrz, od innych organizacji.