Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Kozioł Leszek, Marketing, nr 1(33), Ząbek Janusz » ,

LESZEK KOZIOŁ, JANUSZ ZĄBEK: Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu)

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem głównym artykułu jest analiza ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym pod kątem oceny obecności w niej czynników doskonalących jakość (wyrobów). Analiza została dokonana z perspektywy wpływu poszczególnych zapisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym na wybrane składniki podstawowego systemu marketingowego. Innym kryterium analizy regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom była weryfikacja obecności w niej idei doskonalenia oraz zorientowania na klienta. Dodatkowym celem artykułu było również przedstawienie przez autorów w sposób możliwie przystępny roli jakości w życiu codziennym człowieka. W pracy wykazano kreujący wpływ poszczególnych regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom na wybrane składniki podstawowego systemu marketingowego. Okazuje się, że badane regulacje prawne w największym stopniu oddziałują na takie elementy systemu marketingowego jak: komunikacja i produkt. Dowiedziono także, że regulacje prawne dotyczące zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych są zgodne z zasadami zarządzania jakością: orientacją na klienta i ciągłym doskonaleniem jakości. Ponadto autorzy zwrócili uwagę, że w obliczu rozwoju technologicznego i rosnącej świadomości nabywców budowa przez człowieka w jego działalności publicznej (w tym prawodawczej) coraz większych wartości utylitarnych staje się normalną powinnością cywilizacyjną.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Benson, B. (1989). The spontaneous evolution of commercial law. Southern Economic Journal, 55, 644–651.
  2. Bovée, C.L., Thil, J.U. (1992). Marketing. New York: McGraw-Hill Inc.
  3. Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin. ISBN 9788372519016.
  4. Fraś, J. (2000). Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. ISBN 8372410542.
  5. Futrell, Ch.M. (2004). Nowoczesne techniki sprzedaży. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 8389355183.
  6. Garbarski, L. (2011). Marketing. Koncepcja skutecznych działań. Warszawa: PWE. ISBN 9788320819472.
  7. Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2001). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE. ISBN 8320813182.
  8. Goodin, R.E. (2002). Użyteczność i dobro. W: P. Singer (red.). Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza. ISBN 8305132285.
  9. Hamrol, A. (2010). Wybrane myśli o dążeniu do doskonałości. W: T. Sikora (red.). Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji. T. 1 (s. 86–101). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ. ISBN 9788392920946.
  10. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE. ISBN 8320813581.
  11. Kotler, Ph., Keller, K. (2012). Marketing Management, wyd. 14. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. ISBN 9780132102926.
  12. Maliszewska-Nienartowicz, J. (2007). Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych – pierwszy etap wspólnotowego prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Przegląd Prawa Handlowego, 1, 21–26.
  13. O’Driscoll, G.P. Jr., Hoskins, L. (2006). The case for market-based regulations. Cato Journal, 26(3), 469–487.
  14. O’Driscoll, G.P. Jr., Rizzo, M.J. (1985). The Economics of Time and Ignorance. Oxford–New York: Basil Blackwell.
  15. Oyrzanowski, B. (1969). Ekonomiczne problemy jakości. Ekonomista, 2, 586–597.
  16. Prussak, W. (2006). Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 837143541X.
  17. Sato, K., Pawlak, W. (1998). Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania. Problemy Jakości, 30(7), 27–28.
  18. Szapiel, J. (2013). Regulacja globalnych rynków z perspektywy nowej ekonomii politycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 129, 43–50.
  19. Szydło, M. (2011). Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe. Bydgoszcz–Wrocław: Oficyna Wydawnicza Branta. ISBN 9788361668398.
  20. UOKiK. (2008). Nieuczciwe praktyki rynkowe. Przewodnik. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ISBN 9788360632277.
  21. Ząbek, J. (2014). Jakość w zarządzaniu politycznym. Problemy Jakości, 7–8, 32–36.
  22. Ząbek, J. (2015a). Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego. Problemy Jakości, 9, 10–17.
  23. Ząbek, J. (2015b). Doskonalenie jakości (wyrobów) konsekwencją nowelizacji prawa konsumenckiego, cz. 2. Problemy Jakości, 11, 1521.
  24. Ząbek, J., Sikora, T. (2011). Refleksje nad jakością w stosunku do wybranych aspektów praktycznych. Zarządzanie Jakością, 4, 2129.