Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Chrabąszcz-Sarad Karolina, Kozioł Leszek, Nadzór korporacyjny, nr 1(37), Zarządzanie zasobami ludzkimi » ,

LESZEK KOZIOŁ, KAROLINA CHRABĄSZCZ-SARAD: Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji oceny efektywności kontraktów menedżerskich w przedsiębiorstwach komunalnych oraz wyników badań empirycznych. Jako przedmiot badań przyjęto charakterystykę sektora przedsiębiorstw komunalnych, identyfikację uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych i prawnych implementacji kontraktów menedżerskich, a także prezentację opinii prezesów badanych spółek. Jako problem badań uznano identyfikację korzyści i dysfunkcji wprowadzonych kontraktów menedżerskich oraz wskazanie sposobów usprawnienia tej formy zatrudnienia osób na stanowiskach kierowniczych. W badaniu wykorzystano metodę analizy wyników badań poprzedników, metodę analizy finansowej i technikę wywiadu z menedżerami badanych przedsiębiorstw, wywiady z przedstawicielami właściciela – jednostki samorządu terytorialnego.

  Artykuł podzielono na trzy znaczące części. Pierwsza to objaśnienie pojęcia kontraktu oraz omówienie procesu przygotowania kontraktu menedżerskiego. Wysunięto wniosek, że skuteczne zarządzanie może zapewnić tylko taki system motywacji, który pozwoli docenić kompetencje i uzyskane efekty oraz zrównoważy ryzyko i odpowiedzialność, jaka spoczywa na kadrze kierowniczej. Funkcję taką mają spełniać kontrakty menedżerskie, które odgrywają dużą rolę w teorii i praktyce nadzoru właścicielskiego. W drugiej części artykułu przedstawiono charakterystykę sektora przedsiębiorstw komunalnych. Ostatnia część to prezentacja wyników wstępnych badań empirycznych na temat stosowania kontraktów w praktyce przedsiębiorstw komunalnych.

  SŁOWA KLUCZOWE: efektywność nadzoru, nadzór właścicielski, kontrakt cywilny, sektor komunalny

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Barwacz, K. (2009). Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego. Niepublikowana rozprawa doktorska. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
  2. Barwacz, K. (2011). Efficiency of the owner’s supervision in public sector enterprises in view of the new institutional economy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 17(1), 29–42.
  3. Błahy, A., Bilicki, P. (2016). Nowe zasady wynagrodzeń w spółkach z udziałem m.in. Skarbu Państwa [online, dostęp: 2016-11-10]. Newsletter, październik. Szczecin: Marek Czernis, Kancelaria Radcy Prawnego. Dostępny w Internecie: http://www.czernis.pl/public/pdf/newsletter_get/7.pdf.
  4. Chestine, O. (2014). Contract Management Guidelines [online, dostęp: 2018-02-20]. The Voice of Local Government. Melbourne: Municipal Association of Victoria. Dostępny w Internecie: http://www.mav. asn.au/search/Results.aspx?k=contract%20management%20guidelines.
  5. Chew, D.H., Gillan, S.L. (eds.). (2009). Global Corporate Governance. New York: Columbia University Press. ISBN 9780231148542.
  6. Jagoda, J., Łobos-Kotowska, D., Stańko, M. (2008). Gospodarka mieniem komunalnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”. ISBN 9788373348837.
  7. Jerzemowska, M. (2002). Nadzór korporacyjny. Warszawa: PWE. ISBN 8320813824.
  8. Kozioł, L. (2011). Management contracts in the company supervision and management system. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 17(1), 105–120.
  9. Kozioł, L., Barwacz, K. (2016). Problemy ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
  10. Krzyszkowska-Dąbrowska, M., Rogocz, M. (2016). Nowa ustawa kominowa eliminuje umowy o pracę dla zarządzających spółkami Skarbu Państwa [online, dostęp: 2016-10-17]. Gazeta Prawna.pl. Dostępny w Internecie: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/968404,spolki-skarbu-panstwa-nowa-ustawa-kominowa-eliminuje-umowy-o-prace.html.
  11. Kubot, Z. (1994). Kontrakty menedżerskie. Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego. ISBN 839013991X.
  12. Kubot, Z. (1999). Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej. Wrocław: Klemar. ISBN 8391288102.
  13. Landowska, A. (1996). Umowa o zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym. Prawo Przedsiębiorcy, 5.
  14. Mesjasz, Cz. (2005). Mechanizmy władania korporacyjnego. W: J.M. Rybicki (red.). Sukces organizacji: strategie i innowacje (s. 312–322). Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
  15. Michalski, J. (2016). Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, państwowych osób prawnych, komunalnych osób prawnych [online, dostęp: 2017-02-08]. Dostępny w Internecie: http://www.4edu.com.pl/.
  16. Walentynowicz, P. (2000). Kontrakt menedżerski w zarządzaniu firmą. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. ISBN 8387636819.