Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Barwacz Kazimierz, Kozioł Leszek, Nadzór korporacyjny, nr 2(34), Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

LESZEK KOZIOŁ, KAZIMIERZ BARWACZ: Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego – zarys metodyki

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: W artykule zaprezentowano zarys metodyki transpozycji instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego, pozwalającej na jego efektywne sprawowanie zgodne z wymaganiami stawianymi współczesnej gospodarce opartej na wiedzy (GOW). Kapitał wiedzy to niematerialne zasoby firmy, niemające fizycznego czy finansowego wymiaru, przyczyniające się do generowania strumienia przyszłych korzyści i wpływające istotnie na wartość firmy, a sposób sprawowania nadzoru nad efektywnym jego wykorzystaniem stanowi istotę współczesnego ładu korporacyjnego. Opracowana przez autorów metodyka opiera się na wykorzystaniu nowego narzędzia, tj. Corporate Governance Scorecard, koncentrującego się na procesie identyfikacji instrumentów zarządzania wiedzą, ich operacjonalizacji, określenia siły oddziaływania oraz przypisania mierników służących do zdefiniowania efektywności sprawowanego nadzoru. Pogłębiona analiza problematyki zarządzania wiedzą wykonana w procesie badawczym pozwoliła wyodrębnić składniki zarządzania, które mają relatywnie największy wpływ na zdolność innowacyjną, jak również można je wykorzystać w doskonaleniu nadzoru właścicielskiego nowoczesnych organizacji. Podstawowymi składnikami zarządzania wiedzą, które można zastosować w doskonaleniu nadzoru właścicielskiego w nowoczesnych organizacjach, są: narzędzia, procesy, relacje i innowacje. Wykorzystanie systemu karty wyników pozwala na dokonanie transpozycji tych instrumentów zarządzania wiedzą określonych (zoperacjonalizowanych) na efekty realizacji celów mierzone przez mierniki będące przedmiotem nadzoru według adekwatnych dla ich rodzaju sposobów postępowania, tj. mechanizmów nadzorczych. System sprawowania nadzoru właścicielskiego oparty na tak skonstruowanym narzędziu umożliwia skuteczny nadzór dzięki łatwo mierzalnym zmiennym wyrażonym w miernikach osiągnięcia efektów poszczególnych instrumentów zarządzania. W części końcowej zaprezentowano model struktury nadzorczej spółki z obszaru gospodarki opartej na wiedzy, a przeprowadzona przez autorów analiza przypadku dała szansę przedstawienia istotnych kwestii dotyczących badanego problemu.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Blair, M.M. (1999). Firm-specific human capital and theories of the firm. W: M.M. Blair, M.J. Roe (eds.). Employees and Corporate Governance. Washington: Brookings Institution Press. ISBN 0815709447.
  2. García-Castro, R., Aguilera, R.V., Ariño, M.A. (2013). Bundles of firm corporate governance practics: A fuzzy set analysis. Corporate Governance: An International Review, 21(4), 390–407.
  3. Goergen, M., Mallin, Ch., Mitleton-Kelly, E., Al-Hawamdeh, A., Hse-Yu Chiu, I. (2010). Corporate Governance and Complexity Theory. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 9781849801041.
  4. Hilami, M.F., Ramayah, T., Mustapha, Y., Pawanchik, S. (2010). Product and process innovativeness: Evidence from Malaysian SME’s. European Journal of Social Science, 16(4), 556–564.
  5. Jerzemowska, M., Campbell, K., Najman, K. (2009). Reminiscencje na temat polskich regulacji nadzoru korporacyjnego. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 151–165.
  6. Kozioł, L. (2015). Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospodarki. W: M. Jerzemowska, K. Stańczak-Strumiłło (red.). Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788378654094.
  7. Kozioł, L., Barwacz, K. (2016). Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 9788389879240.
  8. Mesjasz, Cz. (2015). Bundles of corporate governance: A preliminary systemic appraisal. W: M. Jerzemowska, K. Stańczak-Strumiłło (red.). Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788378654094.
  9. MWSE (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw regionu tarnowskiego i Małopolski. Niepublikowany raport z badań prowadzonych w Katedrze Zarządzania Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie w latach 2012–2014. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Noga, A. (2009). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 9788320819267.
  10. Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext. ISBN 8386890991.
  11. Standards Australia. (2005). Australian Standard in Knowledge Management: A Guide.
  12. Sveiby, K.E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. ISBN 1576750140.
  13. Ward, A.J., Brown, J.A., Rodriguez, D. (2009). Governance bundles, firm performance, and the substitutability and complementarity of governance mechanisms. Corporate Governance: An International Review, 17(5), 646–660.
  14. Williamson, O.E. (1996). The Mechanisms of Governance. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0195078241.