Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Ergonomia, Kozioł Leszek, Kozioł Michał, nr 2(38), Zarządzanie zasobami ludzkimi » ,

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ KOZIOŁ: Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORÓW: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

  ABSTRAKT: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie oraz prezentacja wyników badań empirycznych. Analiza czasu pracy wciąż jeszcze stanowi słabo zdiagnozowane zagadnienie analizy ekonomicznej. Podstawowy problem badań to rozpoznanie luki organizacyjnej, która jest różnicą między stosowanymi metodami pracy a wykorzystanymi systemami czasu pracy, jak również wskazanie sposobu niwelacji tej luki. Przyjęto tezę zakładającą odpowiedniość między systemem czasu pracy a metodą pracy. Zawarte w artykule pojęcie metody pracy zawiera: elementy systemu produkcyjnego, elementy systemu pracy oraz warunki pracy. Systemy te (podsystemy metody pracy) powinny uwzględniać zasadę ekonomiczności działania. Zaproponowany tok postępowania analitycznego (metodyka badań) obejmuje następujące etapy: identyfikację jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz stosowanej metody pracy, analizę i ocenę systemu czasu pracy, określenie sposobów usprawnienia systemu czasu pracy. W empirycznej części artykułu na poparcie podanej tezy przedstawiono wyniki badań w postaci analizy przypadku (case study protocols). Opisano w niej i oceniono systemy czasu pracy i zidentyfikowane metody pracy przedsiębiorstwa przemysłu koksowniczego oraz firm branży kreatywnej (freelancing) zatrudniającej ekspertów zewnętrznych. Wyniki analizy ekonomicznej uzupełniono o opinie kadry kierowniczej i pracowników, które posłużyły do ulepszenia istniejącego systemu czasu pracy. Do realizacji tak nakreślonego celu wykorzystano takie metody badawcze, jak: analiza wyników badań poprzedników, analiza ekonomiczna, elementy analizy ergonomicznej, wywiad i ankieta.

  SŁOWA KLUCZOWE: system czasu pracy, metoda pracy, doskonalenia systemu czasu pracy, praca wielozmianowa, freelancing

  BIBLIOGRAFIA

  1. ArcelorMittal. (2018). Zdzieszowicka koksownia ArcelorMittal Poland wdraża inicjatywy środowiskowe za 90 mln zł [online, dostęp: 2018-06-20]. Informacja prasowa. Dostępny w Internecie: https://poland.arcelormittal.com/uploads/tx_bwsinfopras/Zdzieszowicka_koksownia_inwestuje_90_mln_zl_w_ochrone_srodowiska.pdf.
  2. ArcelorMittal Poland S.A. Koksownia Zdzieszowice. (2013). Materiały wewnętrzne. Sygn. C/NZ/0513/5/2013.
  3. Chobot, A. (2003). Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 8371772564.
  4. Driczinski, S. (2000). Skrócony czas pracy – niektóre problemy i propozycje rozwiązań. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 3, 9–18.
  5. Janus, E. (2016). Dylematy zawodowe freelancera – od bezpieczeństwa zatrudnienia do niezależności. Humanizacja Pracy, 1, 77–86.
  6. Johns, T. (2003). Doskonałe zarządzanie czasem. Poznań: Rebis. ISBN 8371208758.
  7. Kalinowska, I., Kujszczyk, B., Mańturz, M., Świercz, B. (2011). Elastyczne formy zatrudnienia. Informator. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy. ISBN 9788362188109.
  8. Kozioł, L. (2000). Zarządzanie czasem pracy. Kraków: Antykwa. ISBN 8387493015.
  9. Kozioł, L. (2002). Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830113786X.
  10. Kozioł, L., Pyrek, R. (2009). Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 13(2/2), 339–350.
  11. Lis, S., Santarek, K., Strzelczak, S. (1994). Organizacja systemów produkcyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301112298.
  12. Makowiec, M. (2016). Metodyka humanizowania telepracy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788372527332.
  13. Muszyński, Z. (2007). Ergonomiczne uwarunkowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 5, 155–167.
  14. Olejniczak, A. (2013). Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia. MINIB: Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 1(7), 3–21.
  15. Olszewski, J. (2013). System pracy w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788374177757.
  16. Penc, J. (1987). Społeczne zmiany w systemie pracy. Kultura i Społeczeństwo, 2, 135–153.
  17. Roguszczak, M. (2010). Zarządzanie czasem pracy menedżera. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA. ISBN 9788371518898
  18. Scholz, Ch. (1994). Personalmanagement. München: Verlag Vahlen. ISBN 3800619040.
  19. Seiwert, L.J. (1998). Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu. Warszawa: Placet. ISBN 8385428305.
  20. Stroińska, E. (2012). Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca, zarządzanie pracą zdalną. Warszawa: Poltext. ISBN 9788375613650.
  21. Suri, R., Krishnamurthy, A. (2003). How to Plan and Implement POLCA. A Material Control System for High-Variety or Custom-Engineered Products. Technical Report. Center for Quick Response Manufacturing. Wisconsin: University of Wisconsin–Madison.
  22. Śleziak, M. (2011). Dlaczego warto korzystać z metody Time Boxing [online, dostęp: 2018-03-15]. Mini-CRM. Bielsko-Biała: Ageno Maksymilian Ślęziak i Krzysztof Kowalik S.C. Dostępny w Internecie: https://minicrm.pl/blog/dlaczego-warto-korzystac-z-metody-time-boxing/.
  23. Walczyna, A., Łucjan, I. (2012). Postęp techniczny a humanizacja pracy. Postępy Nauki i Techniki, 12, 190–198.