Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Kozioł Leszek, Kozioł Michał, nr 2(30), Turystyka » ,

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ KOZIOŁ: Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: W artykule przedstawiono dyskusję wokół podstawowych pojęć z zakresu motywacji turystycznej i teorii czynników motywujących do podróżowania. Zaprezentowano nowe ich ujęcie w postaci koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej. W tej koncepcji wyróżniono trzy grupy czynników: motywatory, które, gdy występują, wywołują chęć, skłonność do podjęcia aktywności turystycznej; czynniki higieny, które, gdy nie występują, wywołują niechęć do uczestnictwa w turystyce; demotywatory, które, gdy się pojawiają, powodują negatywne nastawienie do aktywności turystycznej. Ich sektory oddziaływania na atrakcyjność turystyczną destynacji (obszaru recepcji turystycznej) różnią się diametralnie, chociaż występują one równocześnie w regionie turystycznym (destynacji). Stąd też koncepcja ta stanowi dyrektywę metodologiczną sugerującą rozszerzenie pola analizy prowadzonych badań na czynniki motywacji turystycznej mające charakter destymulant badanego zjawiska.

  BIBLIOGRAIFA

  1. Ahlström-Södeling, R. (2003). SME strategic business network seen as learning organization. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(4), 444–454.
  2. Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis. ISBN 8390645262.
  3. Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. ISBN 83-85441-86-7.
  4. Borodako, K. (2012). Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa. W: T. Żabińska (red.). Turystyka na obszarach wiejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji (s. 60–71). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  5. Crompton, J.L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research, 6(4), 408–424.
  6. Dann, G.M.S. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. Annals of Tourism Research, 4(4), 184–194.
  7. Franken, R.E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 8389574616.
  8. Gangé, M., Deci, E.L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331–362.
  9. Garrod, B., Fyall, A. (2000). Managing heritage tourism. Annals of Tourism Research, 27(3), 682–708.
  10. Gaworecki, W.W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE. ISBN 9788320816655.
  11. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz osoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4.
  12. Herzberg, F. (1987). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, 65(5), 109–120.
  13. Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B.B. (1959). The Motivation to Work. New York: John Wiley & Sons.
  14. Hudson, S. (2008). Tourism and Hospitality Marketing. A Global Perspective. Los Angeles; London: Sage Publications. ISBN 9781412946872.
  15. Iwasiewicz, A. (2000). Metody statystyczne zarządzania jakością [online, dostęp: 2015-07-10]. Stat Soft Polska. Dostępny w Internecie: http://www.statsoft.pl.
  16. Kocowski, T. (1982). Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa. Wrocław: Ossolineum.
  17. Kozioł, L. (2011). Trychotomy of motivating factors in the workplace: Concept outline. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 19(2), 45–54.
  18. Kozioł, L., Pyrek, R. (2014), The concept of classification of tourist product: Some observations and a research agenda. W: V. Katsoni (ed.). Cultural Tourism in a Digital Era (pp. 57–66). Athens: Springer International Publishing. ISBN 9783319158594.
  19. Krippendorf, J. (1987). The Holidaymakers. London: Heinemann. McIntosh, R.W., Goeldner, Ch.R. (1986). Tourism: Principles, Practices, Philosophies. New York: John Wiley & Sons. ISBN 0471830380.
  20. Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki. ISBN 8386800259.
  21. MOT. (2014). Ruch turystyczny w Krakowie. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna. ISSN 2299-2863 (print); ISSN 2299-2871 (online).
  22. Nawrot, Ł. (2006). Konkurencyjność regionu turystycznego – ujęcie teoretyczne. W: A. Rapacz (red.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
  23. Nooy, W. de, Mrvar, A., Batagelj, V. (2005). Exploratory Social Network Analysis with Pajek. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521602624.
  24. Ostrowski, D. (2007). Zachowania konsumentów usług turystycznych. W: D. Dudkiewicz (red.). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo AlmaMer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. ISBN 9788360197479.
  25. Panasiuk, A. (2012). Wstęp. W: J. Buko, A. Panasiuk (red.). Popyt turystyczny. Zagadnienia podstawowe. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  26. Pearce, P.L. (1999). Fundamentals of tourist motivation. W: D.G. Pearce, R.W. Butler (eds.). Tourism and Research: Critiques and Challenges. London: Routledge. ISBN 0415083192.
  27. Powell, R., Kokkranikal, J. (2015). Motivations and experiences of museum visitors: The case of the Imperial War Museum, United Kingdom. W: V. Katsoni (ed.). Cultural Tourism in a Digital Era (pp. 169–181). Athens: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-15859-4.
  28. Reykowski, J. (1975). Teoria motywacji a zarządzanie. Warszawa: PWE.
  29. Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: WAM. ISBN 83-7318-640-9.
  30. Rudnicki, L. (2009). Styl życia jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta na rynku turystycznym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 14(3), 11–19.
  31. Screven, C. (1976). Exhibit evaluation – a goal referenced approach. Curator: The Museum Journal, 19(4), 271–290.
  32. Timothy, D.J., Boyd, S.W. (2003). Heritage Tourism. Harlow: Prentice Hall. ISBN 0-582-36970-3.
  33. Winiarski, R., Zdebski, J. (2008). Psychologia turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-60807-88-0.