Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Kozioł Leszek, nr 3(39), Siekierski Jan, Woźniak Michał, Zarządzanie zasobami ludzkimi » ,

LESZEK KOZIOŁ, MICHAŁ WOŹNIAK, JAN SIEKIERSKI: Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie

Pobierz artykuł w PDF

  AFILIACJA AUTORÓW: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

  ABSTRAKT: Opracowanie stanowi próbę całościowego spojrzenia na uwarunkowania i determinanty czasu pracy z jednej strony oraz – z drugiej – na funkcje czasu pracy. Uznano, że potrzebne jest także spojrzenie bardziej analityczne, uwzględniające szczegółowe determinanty czasu pracy, które wymagają pogłębionych analiz. Jako przedmiot analizy wybrano determinanty prawne, uwarunkowania techniczno-technologiczne i ekonomiczne, aspekty społeczne, w szczególności ergonomiczne. Efektem tych analiz było znalezienie strategicznego łącznika, który może zapewnić spójność celów między elementami systemu wytwórczego a elementami czasu pracy. Określono go jako metodę pracy. Obok tego w artykule zawarto propozycję koncepcji analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie, zaprezentowano również wyniki badań empirycznych. Badania empiryczne przeprowadzono w przedsiębiorstwie sektora koksowniczego oraz w przedsiębiorstwie branży gastronomicznej. Przyjęto tezę zakładającą odpowiedniość między systemem czasu pracy a metodą pracy. W szczególności uznano, że osiągnięcie maksymalnego pułapu wytwórczego możliwe jest tylko dzięki dopasowaniu systemu czasu pracy do elementów (komponentów) metody pracy. Wśród elementów wyróżniono uwarunkowania techniczno-technologiczne, elementy systemu pracy oraz determinanty społeczne, zwłaszcza ergonomiczne warunki pracy. Zmiana któregoś z nich powoduje przekształcenie metody pracy, co z kolei wymaga odpowiedniej korekty systemu czasu pracy.

  SŁOWA KLUCZOWE: czas pracy, system czasu pracy, metoda pracy

  BIBLIOGRAFIA

  1. Barzycka-Banaszczyk, M. (2007). Prawo pracy. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788374837460.
  2. Chobot, A. (2003). Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 8371772564.
  3. Janus, E. (2016). Dylematy zawodowe freelancera – od bezpieczeństwa zatrudnienia do niezależności. Humanizacja Pracy, 49(1), 77–86.
  4. Kodeks pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917.
  5. Kozioł, L. (2000). Zarządzanie czasem pracy. Kraków: Antykwa. ISBN 8387493015.
  6. Kozioł, L., Kozioł, M. (2018). Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 38(2), 101–117.
  7. Olszewski, J. (2013). System pracy w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 9788374177757.
  8. Sanetra, W. (2011). Uwarunkowania instytucji czasu pracy. W: L. Florek (red.). Czas pracy (s. 13–34). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 9788326410475.
  9. Walczyna, A., Łucjan, I. (2012). Postęp techniczny a humanizacja pracy. Postępy Nauki i Techniki, 12, 190–198.