Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Kozioł Leszek, Kozioł Michał, Muszyński Zenon, nr 4(32), Zarządzanie zasobami ludzkimi » ,

LESZEK KOZIOŁ, ZENON MUSZYŃSKI, MICHAŁ KOZIOŁ: Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: W wielu przedsiębiorstwach zarządzanie absencją jest podyktowane regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz pragmatyką menedżerską sprowadzającą się głównie do kontroli nieobecności i dyscyplinowania pracowników. W ostatnich latach podejście firm do pracowników zmienia się. Dbałość o ich kondycję, zaangażowanie i satysfakcję z pracy nie jest już postrzegana jako obowiązek, ale jako szansa. Brakuje jednak uniwersalnej metodyki zarządzania absencją integrującej podejście holistyczne i interdyscyplinarne, łączące różne sfery i perspektywy. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie, ukierunkowanego na ograniczenie absencji chorobowej i poprawę wyników przedsiębiorstwa. Przyjęto tezę, że polityka i działania operacyjne podejmowane w ramach zarządzania absencjami prowadzą do tworzenia wspólnej wartości dla przedsiębiorstwa i pracowników. Przedstawiona koncepcja systemu zarządzania absencją chorobową obejmuje pięć elementów: cele i podmioty zarządzania, diagnozowanie przyczyn i skutków absencji, działania profilaktyczne, pomiar efektywności działań oraz analizę i ocenę wpływu tych działań na wyniki firmy, a także weryfikację metod procesu zarządzania absencjami. Do realizacji tak nakreślonego celu wykorzystano metody badawcze: analizę wyników badań poprzedników oraz rezultaty własnych badań empirycznych nad warunkami humanizacji pracy i czynnikami motywacji pracy.

  BIBLIOGRAFIA

  1. Bartkowski, J. (2004). Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUS i ZUS. In: E. Giermanowska, M. Racław-Markowska (ed.). Absencja chorobowa w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. ISBN 8388594893.
  2. Beesley, C. (2013). 7 Tips for Controlling and Preventing Employee Absenteeism [online, accessed: 2013-04-11]. Retrieved from: http://www.sba.gov/community/blogs/community-blogs/small-business-matters/7-tips-controlling-and-preventing-employee-ab.
  3. Bisbe, J., Malagueño, R. (2009). The choice of interactive control systems under different innovation management mode. European Accounting Review, 18 (2), 371–405.
  4. Cascio, W., Boudreau, J. (2011). Inwestowanie w Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Kraków: Wolters Kluwer Business. ISBN 9788326411793.
  5. Chappell, T. (1993). The soul of a business. Managing for profit and the common good. New York: Bantam. ISBN 0553094238.
  6. Chenhall, R. (2008). Accounting for the horizontal organization. A review essay. Accounting, Organizations and Society, 33 (4–5), 517–550.
  7. Chenhall, R., Langfield-Smith, K. (1998). Adoption and benefits of management accounting practices. An Australian study. Management Accounting Research, 9 (1), 1–19.
  8. Drucker, P. F. (1984). Converting social problems into business opportunities: The new meaning of Corporate Social Responsibility. California Management Review, 26 (2), 53–63.
  9. EU-OSHA. (2010). European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER)—Managing safety and health at work [online, accessed: 2012-02-22]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Retrieved from: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management.
  10. Grant, A. M., Christianson, M. K., Price, R. H. (2007). Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs. Academy of Management Perspectives, 21 (3), 51–63.
  11. Lopez-Valeiras, E., Gomez-Conde, J., Naranjo-Gil, D. (2015). Sustainable innovation. Management accounting and control systems, and international performance [online, accessed: 2015-03-23]. Sustainability, 7, 3479–3492. DOI 10.3390/su7033479. Retrieved from: www.mdpi.com/journal/sustainability.
  12. Maletič, M., Maletič, D., Dahlgaard, J. J., Dahlgaard-Park, S. M., Gomišček, B. (2014). Sustainability exploration and sustainability exploitation. From a literature review towards a conceptual framework. Journal of Cleaner Production, 79, 182–194.
  13. (2016). Pan-European employer health benefits issues [online, accessed: 2016-10-05]. Human Resource Consulting Survey Report. Retrieved from: http://www.mercer.com/survey/pan-european-health-benefits-survey-results-2016.
  14. Pęciłło-Pacek, M. (ed.). (2013). Opracowanie kalkulatora wytycznych do oszacowania kosztów i korzyści działań skierowanych na ograniczenie absencji chorobowej związanej z pracą oraz materiałów szkoleniowych. Warszawa: CIOP–PIB.
  15. Porter, M. E., Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. How to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89 (1–2), 48–59.
  16. Smoliński, M., Słowik, J. (2016). Zdrowe przyśpieszenie. Harvard Business Review Polska. Special Issue.
  17. Striker, M. (2013). Absencja pracownicza a diagnoza dysfunkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288, 143–151.
  18. Striker, M. (2015). Stereotypy dotyczące absencji chorobowej pracowników a zatrudnialność. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 35 (1), 109–123.
  19. Thomas, M., Miles, G., Fisk P. (2009). Kompetentny CEO: Metody efektywnego działania dla menedżerów najwyższego szczebla. Transl. by M. Nalazek. Kraków: Wolters Kluwer Business. ISBN 9788376015620.
  20. Warr, P., Clapperton, G. (2010). The Joy of Work? Jobs, Happiness and You. London: Routledge. ISBN 9780415459662.
  21. Werner G. W. (2000). Praktyczny poradnik konserwacji maszyn i urządzeń. Team translation. Warszawa: Alfa Weka—Wydawnictwo Informacji Zawodowej. ISBN 8387287253.