Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Bankowość, Finanse, Furman Łukasz, nr 1(33) » ,

ŁUKASZ FURMAN: Podatek od aktywów instytucji finansowych: zagrożenia czy korzyści

Pobierz artykuł w PDF

  Abstrakt: W artykule poruszono zagadnienie podatku bankowego, ukształtowane w literaturze przedmiotu. Skoncentrowano się na nowym podatku, który został wprowadzony w Polsce od 1 lutego 2016 roku i obciąża niektóre instytucje finansowe. Przedstawiono krótką analizę danych empirycznych, które charakteryzowały nowy podatek. W szczególności zaprezentowano wielkość wpływów do budżetu państwa z nowego podatku za okres od marca do listopada 2016 roku oraz wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród podatników płacących ten podatek. Wprowadzony podatek dla polskich podatników był nowym obowiązkiem, który musiał być wypełniany zwłaszcza przez banki oraz przez ubezpieczycieli. Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych, a także do obliczania i wpłacania podatku za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie, która najczęściej jest określona jako nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej ponad kwotę odpowiednio: 4 mld zł, 2 mld zł, 200 mln zł – w zależności od rodzaju podatnika.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Brunnermeier, M.K. (2009). Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007–2008. Journal of Economic Perspectives, 23(1), 77–100.
  2. Diamond, D.W., Rajan, R.G. (2009). The Credit Crisis: Conjectures about Causes and Remedies. American Economic Review, 99(2), 606–610.
  3. EBC. (2016). Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (CON/2016/1) [online, dostęp: 2016-07-14]. Dostępny w Internecie: https://www. ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/pl_con_2016_1_f_sign.pdf.
  4. Kil, K., Ślusarczyk, R. (2014). Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej – ocena implementacji. Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu, 348, 124–133.
  5. KNF. (2016). Syntetyczna informacja nt. wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych [online, dostęp: 2016-07-14]. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Dostępny w Internecie: https://www.knf.gov.pl/Images/info_nt_wplywu_podatku_od_niektorych_instytucji_ finansowych_na_syt_bankow_tcm75-47509.pdf.
  6. Siudek, T. (2011). Podatek bankowy – konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, 63–76.
  7. Strona internetowa Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl.
  8. Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego: www.nbp.pl [dostęp: 2016-07-12]. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych. Dz.U. z 2016 r., poz. 68.