Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Finanse, Furman Łukasz, Furman Witold, Łukasz Furman, nr 3(31) » ,

ŁUKASZ FURMAN, WITOLD FURMAN: Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011–2015 na terenie województwa podkarpackiego

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: W artykule skupiono się na zagadnieniu rozwoju gospodarczego w gospodarce lokalnej. Kreowanie rozwoju gospodarczego zależy od bardzo wielu czynników, w tym także podatkowych. System podatkowy ma przede wszystkim pobudzać konsumpcję oraz inwestycje i tym samym wpływać na aktywność podmiotów gospodarczych. Jednostki te poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju gospodarczego danego obszaru. Dane z zakresu wpływów podatkowych z: podatku dochodowego od osób  prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług pozwalają na ocenę rozwoju gospodarczego na danym terenie. W nawiązaniu do tej problematyki zebrano dane o wpływach podatkowych z wyżej wymienionych podatków w latach 2011−2015 na terenie województwa podkarpackiego oraz dokonano ich analizy. Badanie obejmowało wykorzystanie następujących wskaźników statystycznych: dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, od towarów i usług w poszczególnych powiatach na mieszkańca powiatu (w zł); dynamika wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych oraz od towarów i usług w poszczególnych powiatach, jak również dochody z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od towarów i usług na mieszkańca powiatu w stosunku do średnich dochodów na mieszkańca w województwie podkarpackim (w %). Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano stosowne wnioski.

  BIBLIOGRAFIA

  1. Bąkiewicz, A., Czaplicka, K. (2011). Wzrost i rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się. W: R. Piasecki (red.). Ekonomia rozwoju (s. 70–93). Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1958-8.
  2. Grycuk, A. (2010). Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej [online, dostęp: 2016-09-27]. Infos, 4(74), 1–4. Dostępny w Internecie: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/51ACF4391C28FD82C-12576CF00343F4C/$file/Infos_74.pdf.
  3. Kisiel, R., Marks-Bielska, R. (red.). (2013). Polityka gospodarcza (zagadnienia wybrane). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. ISBN 978-83-63041-85-4.
  4. McGranahan, D.V. (1972). Development indicators and development models. The Journal of Development Studies, 8(3), 91–102.
  5. Myint, H., Krueger, A.O. (2011). Economic development [online, dostęp: 2016-07-30]. W: Encyclopaedia Britannica. Dostępny w Internecie: https://www.britannica.com/topic/economic-development.
  6. Nasiłowski, M. (2004). System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Warszawa: Key Text. ISBN 83-87251-78-X.
  7. Rozporządzenie [2003] Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych. Dz.U. z 2003 r., nr 209, poz. 2027.
  8. Stiglitz, J.E. (2013). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15187-4.
  9. Sztaba, S. (2004). Rozwój gospodarczy [online, dostęp: 2016-07-30]. W: Encyklopedia PWN. Dostępny w Internecie: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rozwoj-gospodarczy;3969436.html.
  10. Ustawa [1996] z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., nr 121, poz. 1267.
  11. Włudyka, T., Smaga, M. (2012). Instytucje gospodarki rynkowej. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-264-1684-2.
  12. Woźniak, M.G. (2008). Wzrost gospodarczy: podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 978-83-7252-419-5.
  13. Wydymus, S. (1984). Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.