Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Galwas-Grzeszkiewicz Magdalena, nr 2(34), Rzepecki Jan, Zarządzanie zasobami ludzkimi » ,

MAGDALENA GALWAS-GRZESZKIEWICZ, JAN RZEPECKI: Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa a wybrane aspekty BHP

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: W artykule przedstawiono krótką charakterystykę kultury bezpieczeństwa pracy oraz cele i korzyści z jej podnoszenia w przedsiębiorstwach. Zaprezentowano wyniki badań kwestionariuszowych w 51 przedsiębiorstwach dotyczących kultury bezpieczeństwa, a także wybranych wyników ekonomicznych oraz subiektywnej oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw dokonanej przez kadrę kierowniczą. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 1400 pracowników określono poziom kultury bezpieczeństwa pracy w poszczególnych zakładach. Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa pracy została wyznaczona jako średnia z ocen sześciu równych pod względem wagi aspektów kultury bezpieczeństwa. Porównano przedsiębiorstwa o różnym poziomie kultury w odniesieniu do wybranych aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak: wdrożenie sformalizowanego, certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe, nakłady na prewencję oraz wskaźnik oceny ekonomicznej. Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują, że przedsiębiorstwa mające wyższy poziom kultury bezpieczeństwa należą częściej do grup zakładów z wdrożonym sformalizowanym systemem zarządzania BHP, o wyższym wskaźniku nakładów na prewencję na jednego zatrudnionego, a także o wyższym poziomie wskaźnika oceny ekonomicznej w stosunku do przedsiębiorstw mających niską kulturę bezpieczeństwa. Wykazano również, iż w przedsiębiorstwach płacących podwyższoną składkę na społeczne ubezpieczenie wypadkowe występuje niższy poziom kultury bezpieczeństwa pracy.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Cooper, M.D. (2000). Towards a model of safety culture. Safety Science, 36, 111–136.
  2. Crossman, D.C. (2008). The impact of safety culture on worker motivation and the economic bottom line [online, dostęp: 2017-05-30]. PhD Dissertation. Capella University. Dostępny w Internecie: http://phdtree.org/pdf/25420755-the-impact-of-safety-culture-on-worker-motivation-and-the-economic-bottom-line/.
  3. ILO. (2015). Join in building a culture of prevention on OSH [online, dostęp: 2017-05-30]. International Labour Organization World Day for Safety and Health at Work. Dostępny w Internecie: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—safework/documents/poster/wcms_363002.pdf.
  4. INSAG. (1991). Safety culture: A report by the International Nuclear Safety Advisory Group [online, dostęp: 2017-05-30]. Vienna: International Atomic Energy Agency. Dostępny w Internecie: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub882_web.pdf.
  5. Milczarek, M. (2000). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie – nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 10, 17–20.
  6. Milczarek, M. (2002). Kultura bezpieczeństwa pracy. Praca doktorska. Warszawa: CIOP – Centralny Instytut Ochrony Pracy.
  7. Morrow, S.L., Koves, G.K., Barnes, V.E. (2014). Exploring the relationship between safety culture and safety performance in U.S. nuclear power operations. Safety Science, 69, 37–47.
  8. Ordysiński, Sz. (2011). Analizy wybranych danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 12, 32–35.
  9. Pawłowska, Z. (2007). Ocena skuteczności działań w zakresie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2, 8–10.
  10. Rzepecki, J. (2004). Mechanizm różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 11, 29–31.
  11. Rzepecki, J. (2014). Społeczne koszty wypadków przy pracy – pilotażowe wdrożenie metody obliczania. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 5, 16–19.
  12. Rzepecki, J., Galwas-Grzeszkiewicz, M. (2016). Nakłady na prewencję a kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 10, 24–26.
  13. Studenski, R. (2000). Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 9, 1–4.