Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Cieciora Małgorzata, nr 2(34), Szkolnictwo wyższe » ,

MAŁGORZATA CIECIORA: Analiza wymogów interesariuszy zewnętrznych i ich wpływu na wprowadzanie mierników i wskaźników procesów na uczelniach w Polsce – wybrane zagadnienia

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Do narzędzi zarządzania procesowego, uważanego obecnie za jedno z najbardziej nowoczesnych podejść do zarządzania organizacją, zaliczane są Key Performance Indicators (KPI), czyli różnego rodzaju wskaźniki i mierniki efektywności procesów. Pytanie badawcze dotyczy uwarunkowań zewnętrznych mających wpływ na decyzje o wdrożeniu tego typu rozwiązań w szkołach wyższych w Polsce, które działając w warunkach konkurencji rynkowej, coraz częściej sięgają po rozwiązania stosowane w środowisku biznesu. W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie przeanalizowano formalne rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, raporty z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz informacje z uczelnianych stron internetowych. Wynika z nich, iż wymogi ilościowe interesariuszy zewnętrznych, takich jak MNiSW czy PKA, są sformułowane raczej na poziomie makro i nie zawierają wskazówek dotyczących sposobów mierzenia poszczególnych procesów. Uczelnie nie są więc stymulowane w znaczącym stopniu do konstruowania systemów zarządzania jakością procesu dydaktycznego opartych na precyzyjnym mierzeniu efektywności procesów. W tym miejscu należy podkreślić, że mimo iż zaczyna się wprowadzać takie systemy, następuje to jednak dość powoli.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Cieciora, M. (2015). Zarządzanie jakością procesu dydaktycznego w szkole wyższej. Kaizen – japońska jakość w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Warszawa: Wydawnictwo PJATK. ISBN 9788363103750.
  2. Cieciora, M. (2016). Zarządzanie procesami na polskich uczelniach wyższych studium przypadku. W: E. Weiss, A. Bitkowska (red.). (2016). Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. ISBN 9788394002527.
  3. Grycuk, A. (2010). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean. Przegląd Organizacji, 2, 2831.
  4. Pietrzak, P. (2016). Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788375837261
  5. PJATK. (2014). Księga Jakości. Materiały wewnętrzne. Warszawa: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.
  6. PKA. (2016a). Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Grafiki i Informatyki Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie w dniach 23–25 kwietnia 2015 r. [online, dostęp: 2017-05-04]. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/raporty/2016/02/16/SWSI-M_w_Chorzowie-inst..pdf.
  7. PKA. (2016b). Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej dokonanej w dniach 7–9 czerwca 2016 r. [online, dostęp: 2017-05-04]. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/raporty/2016/11/08/P.Wroclawska-WIiZ_OI.pdf.
  8. PKA. (2016c). Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie dokonanej w dniach 21–23 marca 2016 r. [online, dostęp: 2017-05-04]. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/raporty/2016/10/26/WSEiZ_Warszawa_WZ-OI.pdf.
  9. PKA. (2017a). Wzory i procedury. Raport samooceny. Ocena instytucjonalna [online, dostęp: 2017-03-30]. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/#instytucjonalna.
  10. PKA. (2017b). Wzory i procedury. Raport samooceny. Ocena programowa. (Profil ogólnoakademicki) [online, dostęp: 2017-03-30]. Dostępny w Internecie: http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/.
  11. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (2017). Księga procesów [online, dostęp: 2017-05-04]. Dostępny w Internecie: http://wiz.pwr.edu.pl/o-wydziale/wydzialowy-system-zapewnieniajakosci-ksztalcenia/ksiega-procesow.
  12. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (2017). O Uczelni [online, dostęp: 2017-05-04]. Dostępny w Internecie: http://www.wseiz.pl/pl/uczelnia.