Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2009, Ekonomia, nr 1(12) » ,

MARIA PŁONKA: Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej

Pobierz artykuł w PDF

    Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych aspektów wyboru działań organizacji w oparciu o kryterium „koszt – korzyść” i pomiaru społecznej wartości dodanej w odniesieniu do podmiotów ekonomii społecznej. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części scharakteryzowano sektor ekonomii społecznej i jego specyficzne problemy związane z oceną efektywności.W drugiej części nakreślono teorię rachunku kosztów i korzyści oraz kreowania wartości dodanej, która w przypadku podmiotów ekonomii społecznej składa się z trzech komponentów: finansowej wartości dodanej (FVA) – ekonomicznej wartości dodanej (EVA) oraz społecznej wartości dodanej. W trzeciej części artykułu nakreślono własna koncepcję pomiaru wartości dodanej przedsięwzięć społecznych.