Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Przyjmowanie prac do druku

Przyjmowanie prac do druku

 1. Redaktor naczelny czasopisma nie później niż do 31 października każdego roku określa zakres tematyczny numerów planowanych do publikacji w kolejnym roku, terminy składania prac do poszczególnych numerów, a także zasady formalne, którymi kierować się powinni autorzy przygotowujący artykuły. Zasady te publikowane są na stronie internetowej czasopisma.
 2. Autorzy przygotowują prace zgodnie z wymogami redakcyjnymi i przesyłają je do redakcji w formie elektronicznej, korzystając z formularza interaktywnego zamieszczonego na stronie internetowej czasopisma (pod adresem http://zn.mwse.edu.pl).
 3. Sekretarz redakcji sprawdza zgodność otrzymanych prac z obowiązującymi zasadami formalnymi i w ciągu 14 dni od daty otrzymania artykułu informuje autora o zauważonych brakach lub nieprawidłowościach formalnych.
 4. Artykuł przygotowany zgodnie z obowiązującymi w wydawnictwie zasadami formalnymi zostaje przekazany redaktorowi naczelnemu.
 5. Redaktor naczelny wyznacza redaktora tematycznego, którego dorobek naukowy odpowiada obszarowi tematycznemu artykułu i przedstawia mu pracę do wstępnej oceny.
 6. Jeżeli w artykule wykorzystane zostały metody statystyczne, redaktor naczelny kieruje kopię pracy jednocześnie do redaktora statystycznego.
 7. Redaktor tematyczny przedstawia redaktorowi naczelnemu pisemną opinię o pracy, sporządzoną na stosowanym w redakcji formularzu oceny. Formularz ten zawiera ocenę punktową pracy (zawartą w przedziale 0-25) oraz ocenę opisową.
 8. Redaktor statystyczny przedstawia redaktorowi naczelnemu pisemną opinię, dotyczącą wykorzystanych w pracy metod statystycznych, sporządzoną na stosowanym w redakcji formularzu oceny. Formularz ten zawiera ocenę punktową pracy (zawartą w przedziale 0-25) oraz ocenę opisową.
 9. Jeżeli co najmniej jedna wstępna ocena punktowa, o której mowa w pkt. 7-8, jest niższa niż 15, ocenę taką uznaje się za negatywną, praca jest zwracana autorowi, a jej ponowne przyjęcie do oceny jest warunkowane wprowadzeniem zaleceń opiniującego.
 10. Jeżeli artykuł uzyska ocenę wstępną nie niższą niż 15 punktów w przypadku obu oceniających wymienionych w pkt. 7-8, ocenę taką uznaje się za pozytywną, a redaktor naczelny podejmuje decyzję o przekazaniu pracy do recenzji zewnętrznej.
 11. Redaktor naczelny kieruje pracę jednocześnie do dwóch recenzentów, z zastrzeżeniem, że reprezentują oni różne ośrodki akademickie (naukowo-badawcze).
 12. Recenzja jest sporządzana na obowiązującym w wydawnictwie formularzu recenzji. Formularz ten zawiera ocenę punktową pracy (zawartą w przedziale 0-25) oraz ocenę opisową.
 13. Jeżeli co najmniej jedna recenzja jest negatywna (recenzent wnioskuje o odrzucenie artykułu) lub ocena punktowa w przypadku co najmniej jednej recenzji jest niższa niż 15, artykuł jest odrzucany (zwracany autorowi).
 14. Jeżeli w przypadku obu recenzji artykuł został dopuszczony do druku, recenzja nie zawiera uwag szczegółowych, a ocena punktowa wynosi co najmniej 15, redaktor naczelny podejmuje decyzję o przekazaniu artykułu do druku.
 15. Jeżeli w przypadku obu recenzji artykuł został dopuszczony do druku, ocena punktowa obu recenzji jest nie niższa niż 15, ale przynajmniej jedna z recenzji zawiera uwagi szczegółowe, praca jest zwracana autorowi, który zobowiązany jest uwzględnić wszystkie sugestie recenzenta. Autor przedkłada poprawioną i uzupełnioną pracę wraz z opisem wprowadzonych zmian.
 16. Poprawiony i uzupełniony artykuł redaktor naczelny przedstawia ponownie do oceny redaktorowi tematycznemu, który sporządził opinię wstępną. Redaktor tematyczny opiniuje czy wprowadzone zmiany są właściwe; swoją opinię przedkłada redaktorowi naczelnemu, który podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu do druku bądź jego odrzuceniu.
 17. W przypadku przyjęcia artykułu do druku wydawnictwo zawiera z autorem umowę o wydanie utworu.
 18. Po zawarciu z autorem umowy wydawniczej artykuł jest przygotowywany do druku.

 

Rysunek. Procedura przyjmowania prac do druku.