Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2015, nr 1(26), Prace z Zakresu Zarządzania, Sala Krzysztof, Turystyka » ,

KRZYSZTOF SALA: Couchsurfing jako nowy produkt turystyczny

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: Motywem wyboru tematu publikacji jest chęć ukazania znaczących zmian i przeobrażeń, do jakich doszło na rynku turystycznym, a związanych z pojawianiem się nowych form spędzania wolnego czasu. Takie zjawiska jak couchsurfing w istotny sposób wpływają na ruch turystyczny zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Idealnie odzwierciedlają istniejące trendy rynkowe i zapotrzebowanie na turystykę niskobudżetową, jaka panuje w dobie kryzysu gospodarczego we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Celem artykułu jest zaprezentowanie innowacyjnej i nowatorskiej roli couchsurfingu jako produktu na rynku turystycznym, który idealnie odpowiada osobom szukającym nowych sposobów spędzania wolnego czasu. Publikacja ukazuje znaczenie fenomenu couchsurfingu jako nowości oraz ważnego elementu charakteryzującego współczesny rynek turystyczny, posiadającego również znamiona mody i stylu życia obejmującego coraz szersze grupy społeczne na obszarze Polski, ale również poza jej granicami. Artykuł zawiera wyniki autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego w okresie od lipca do sierpnia 2011 roku na losowo wybranej grupie osób czynnie uprawiających couchsurfing. Respondenci zamieszkiwali obszar całego kraju (zarówno miasta, jak i wsie) oraz byli członkami portalu www.couchsurfing.com. Cenne informacje uzyskano poprzez bezpośrednie rozmowy z uczestnikami tej aktywności turystycznej, a także na podstawie wywiadów telefonicznych. Ze względu na zróżnicowany profil zawodowy, wiekowy czy też niejednolite doświadczenie w uprawianiu couchsurfingu, wyniki badań miały bardzo reprezentatywny charakter. Publikacja, prezentując analizę danych statystycznych dotyczących nowego rodzaju turystyki, ocenia zmiany, jakie zaszły, a ponadto jest próbą prognozy rozwoju idei couchsurfingu w obliczu przyszłej, niepewnej sytuacji gospodarczej.