Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Finanse przedsiębiorstwa, nr 1(33), Ochrona środowiska, Rudnicki Wasilij, Rudnitskiy Vasilij, Sarahman Oksana » ,

WASILIJ RUDNICKI, OKSANA SARAHMAN: Rola audytu środowiskowego we współczesnej gospodarce Ukrainy = Роль экологического аудита в современной экономике Украины

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Mając na względzie ciągłe pogarszanie się stanu środowiska oraz nieustanną antropopresję, staje się jasne, że audyt środowiskowy zaczyna być traktowany ze szczególną uwagą i zapotrzebowaniem przez podmioty gospodarcze. Powinien on się stać skutecznym mechanizmem procesu zarządzania otaczającym środowiskiem i powinien być prowadzony na Ukrainie w celu zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawodawstwem dotyczącym ochrony przyrody. Głównym celem audytu środowiskowego jest zsynchronizowanie działań przedsiębiorstwa w kształtowaniu polityki środowiskowej, programów ekologicznych i priorytetów w realizacji przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska. W artykule zostały przedstawione prawne aspekty audytu środowiskowego na Ukrainie, dookreślono także pojęcie „audyt środowiskowy”, przeanalizowano etapy jego przeprowadzania, sformułowano zadania i podkreślono wagę audytu środowiskowego w zarządzaniu otaczającym środowiskiem. Zdaniem autorów artykułu działania na rzecz prowadzenia audytu środowiskowego powinny być realizowane poprzez odpowiednie stymulowanie zarządów i właścicieli przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie.

  Роль экологического аудита в современной экономике Украины

   
  АННОТАЦИЯ: Учитывая постоянное ухудшение состояния окружающей среды, становится понятным, что экологический аудит начинает поль-зоваться особым вниманием и спросом у субъектов хозяйствования. Экологический аудит должен стать действенным механизмом процесса управления окружающей средой и проводиться в Украине с целью обе-спечения соответствия деятельности предприятия природоохранному законодательству. В статье исследованы правовая природа экологиче-ского аудита в Украине, определено понятие «экологический аудит», рассмотрены его этапы проведения, сформулированы задачи и обосно-вана важность экологического аудита в управлении окружающей сре-дой. Предложено обеспечение экологического аудита путем стимули-рования заинтересованности руководства и владельцев предприятий в проведении экологического аудита. Целью статьи является раскрытие роли экологического аудита в совре-менной экономике Украины и содействие предприятия в формирова-нии экологической политики, экологической программы и приоритетовв осуществлении мероприятий по охране окружающей среды.

  BIBLIOGRAFIA = ЛИТЕРАТУРА:

  1. Басанцов, І.В., Пантелейчук, О.С. (2010). Екологічний аудит в Україні: актуальність, проблемні пи-тання та напрями удосконалення. Механізм регулювання економіки, 1, 38–46.
  2. Голяш, І.Д., Романів, С.Р., Будник, Л.А. (2014). Проблеми організації екологічного аудиту в Україні [електронний ресурс, доступ: 2017-03-04]. Економіка та держава, 6, 65–67. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_6_15.
  3. Гончаренко, Н.В. (2011). Класифікація екологічного аудиту. Актуальні проблеми економіки [електрон-ний ресурс, доступ: 2017-03-04]. Науково-економічний журнал, 1, 194–201. Режим доступу: http://www.menr.gov.ua.
  4. Закон України. (2009). Про екологічний аудит [електронний ресурс, доступ: 2017-03-04]. Верховна Рада України. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
  5. Максимів, Л.І. (2010). Механізм формування системи екологічного аудиту в Україні. Регіональна економіка, 2, 25–29.
  6. Небильцова, В.М. (2013). Становлення екологічного аудиту в Україні з врахуванням світового досвіду. Міжнародний науково-практичний журнал, 4, 60–63.
  7. Небильцова, В.М., Остапенко, Н.В. (2013). Внутрішній екологічний аудит як один із аспектів управлін-ської діяльності підприємств [електронний ресурс, доступ: 2017-03-04]. Національний університет харчових технологій. Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9193/1/3. pdf.
  8. Шершун, С.М. (2015). Поняття екологічного аудиту: правовий аспект [електронний ресурс, доступ: 2017-03-04]. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 30(1), 197–201. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_30%281%29__50.