Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2016, Łukasiński Wiesław, nr 2(30), Zarządzanie zasobami ludzkimi » ,

WIESŁAW ŁUKASIŃSKI: Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Funkcjonowanie organizacji w dynamicznie zmiennym i złożonym otoczeniu wymaga od niej systematycznego doskonalenia kompetencji warunkujących wzrost jej konkurencyjności. Za kluczowy czynnik przesądzający o możliwości podjęcia skutecznych i efektywnych działań zapewniających wykorzystanie pojawiających się okazji i uniknięcie zagrożeń z pewnością należy uznać posiadany kapitał ludzki. Dlatego szczególnie ważne staje się zorientowanie na jakość warunków i stosunków pracy, które w znacznym stopniu przesądzają o możliwości rozwoju kapitału ludzkiego, a dzięki temu również poprawy efektów osiąganych przez organizację. Celem artykułu jest podjęcie próby wskazania oczekiwań różnych pokoleń aktywnych zawodowo pracowników wobec jakości warunków i stosunków pracy w organizacji. Autor, poprzez analizę literatury, dokonuje przeglądu oczekiwań współczesnego pracownika (różnych grup wiekowych) oraz istniejących możliwości. Rezultatem jest próba określenia wyzwań dla współczesnych organizacji, przeglądu oczekiwań aktywnych zawodowo w stosunku do potencjalnego pracodawcy oraz relacji między warunkami i stosunkami pracy a jakością funkcjonowania organizacji.

  BIBLIOGRAFIA

  1. Berkup, S.B. (2014). Working with Generations X and Y in Generation Z period: Management of different generations in business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218–229.
  2. Czekaj, J., Ziębicki, B. (2015). Metodyczne aspekty lean administration. Przegląd Organizacji, 9, 61–68.
  3. Gajdzik, B. (2015). Planowane zachowania pracowników a doskonalenie organizacji. Problemy Jakości, 3, 16–21.
  4. Goliński, M., Mantura, W. (2015). Wykorzystywanie badań rynkowych w zakresie kompetencji pracowniczych w doskonaleniu zarządzania zasobami ludzkimi. Przegląd Organizacji, 11, 27–33.
  5. Gross-Głowacka, E. (2016). Rola koncepcji zarządzania różnorodnością w doskonaleniu organizacji. Problemy Jakości, 48(4), 28–34.
  6. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-2010-2.
  7. Kahan, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692–724.
  8. Kolman, R. (2009). Kwalitologia – wiedza o różnych dziedzinach jakości. Warszawa: Placet. ISBN 978-83-7488-133-3.
  9. Kozioł, L. (2015). Organizacja stosunków i warunków pracy w przedsiębiorstwie. W: A. Kozina (red.). Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie (s. 11–35). Kraków: Wyd. Mfiles.pl. ISBN 978-83-941408-2-3.
  10. Kroenke, A. (2015). Pokolenie X, Y, Z w organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 61(1202), 91–104.
  11. Lotko, M., Lotko, A. (2015). Atrybuty jakościowe usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Problemy Jakości, 47(11), 28–33.
  12. Ludwikowska, K. (2015). Wyzwania nowoczesnego menedżera w procesach doskonalenia pracowników. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 61(1202), 105–118.
  13. Łukasiński, W. (2015). Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu organizacji. W: A. Kozina (red.). Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie (s. 37–62). Kraków: Wyd. Mfiles.pl. ISBN 978-83-941408-2-3.
  14. Skawińska, E., Zalewski, R. (2016). Konkurencyjność – kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw w XXI w. Przegląd Organizacji, 3, 16–25.
  15. Skrzypek, E. (2012). Efektywność i jakość w organizacji. Problemy Jakości, 44(4), 4–9.
  16. Szelągowska-Rudzka, K. (2016). Partycypacja bezpośrednia pracowników a innowacje i innowacyjność organizacji. Przegląd Organizacji, 5, 23–29.
  17. Szostek, D. (2016). Patologiczne zachowania pracowników w aspekcie jakości środowiska pracy. Problemy Jakości, 3, 30–34.
  18. Szubstarska, J. (2007). Elastyczny model zatrudnienia i pracy a jakość życia. W: E. Skrzypek (red.). Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym (s. 117–119). Lublin: Wyd. UMCS. ISBN 978-83-924547-1-7.
  19. Szudrowicz, I. (2014). Identyfikacja pracownika z przedsiębiorstwem. Problemy Jakości, 6, 19–24.
  20. Walas-Trębacz, J. (2012). Kapitał ludzki jako podstawowy zasób kształtujący wartość przedsiębiorstwa. W: M. Tyrańska (red.). Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi (s. 93–128). Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-588-8.