Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Bucki Dominik, nr 4(36), Pacholarz Wioletta Magdalena, Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

WIOLETTA MAGDALENA PACHOLARZ, DOMINIK BUCKI: Jakość w teorii zarządzania Deminga i jej implementacja w procesie kształcenia

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Grabowski (2000) zdefiniował nauczyciela jako specjalistę w dziedzinie ludzkiego zachowania, którego praca polega na intencjonalnym motywowaniu do jego zmiany w kierunku społecznie pożądanym. Założenia reformy systemu edukacji w Polsce jasno określają zadania ogólne szkoły, w których stwierdza się, że nauczyciele winni dążyć do wszechstronnego (wielokierunkowego) rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. Realizacja tychże zadań musi być oparta o podstawową ideę funkcjonowania współczesnej szkoły: że uczeń jest podmiotem wszelkich działań nauczyciela (szkoły). Artykuł ma charakter wstępny i stanowi materiał do badań na przyszłość. Ma charakter teoretyczny. Wybrana przez autorów metoda badawcza „nowego spojrzenia” ma dać alternatywny pogląd na opisywane zagadnienie, będące prezentacją szeroko rozumianej problematyki związanej z nowym spojrzeniem na jakość kształcenia na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wykorzystaniem metody Deminga.

  SŁOWA KLUCZOWE: system edukacji, jakość, wiedza, Deming, zarządzanie

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Ansell, T. (1997). Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych. Tłum. M. Jankowska. Warszawa: Związek Banków Polskich. ISBN 8386621125.
  2. Bagiński, J. (ed.). (2004). Zarządzanie jakością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 8372074798.
  3. Bank, J. (1997). Zarządzanie przez jakość. Tłum. A. Teodorowicz. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Ska. ISBN 8391146510.
  4. Bogaj, A. (1993). Efektywność kształcenia. In: W. Pomykało (Red.). Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa. ISBN 8386169036.
  5. Bonstingl, J.J. (2002). Szkoły jakości – wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji. Tłum. M. Umińska. Warszawa: CODN. ISBN 8385910239.
  6. Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin. ISBN 9788372519016.
  7. Bugdol, M., Jedynak P. (2012). Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko. Gliwice: Helion. ISBN 9788324633982.
  8. Crosby, P.B. (1986). Running things: The art of making things happen. New York: McGraw-Hill. ISBN 007014513X.
  9. Dahlgaard, J.J., Kristensen, K., Kanji, G.K. (2004). Podstawy zarządzania jakością. Tłum. L. Wasilewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830114324X.
  10. Deming, W.E. (1950). Deming’s 1950 Lecture to Japanese Management [online, dostęp: 2017-11-15]. Dostępny w Internecie: http://hclectures.blogspot.com/1970/08/demings-1950-lecture-to-japanese.html.
  11. Deming, W.E. (1982). Quality, productivity and competitive position. Cambridge, MA: MIT Press.
  12. Deming, W.E. (2012). Nowa ekonomia dla przemysłu, rządu, edukacji. Tłum. T. Tarcholik. Wrocław: Opexbooks.pl. ISBN 9788393416110.
  13. Duda, I. (red.). (1994). Słownik pojęć towaroznawczych. Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISBN 8386439165.
  14. Dzierzgowska, I., Wlazło, S. (2000). Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej: poradnik. Warszawa: CODN. ISBN 8387958131.
  15. Goźlińska, E. (2000). Nowa szkoła zawodowa – jaka? Nowa rola nauczyciela w zreformowanej szkole. Nowa Szkoła Zawodowa, 1, 14–15.
  16. Grabowski, H. (2000). Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. Kraków: Impuls. ISBN 8388030701.
  17. Gudanowska, A.E. (2010) Wprowadzenie do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ekonomia i Zarządzanie, 2 (4), 161–170.
  18. Haffer, R. (2003). Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 8323114250.
  19. Hamrol, A. (2005). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301144866.
  20. Hamrol, A., Mantura, W. (2011). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301167752.
  21. Horbaczewski, D. (2006). Filozoficzne źródła współczesnego pojmowania jakości. Problemy Jakości, 38 (10), 9–12.
  22. Juran, J.M. (1982). Upper management and quality. New York: Juran Institute.
  23. Kolman, R. (2009). Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Warszawa: Placet. ISBN 9788374881333.
  24. Konarzewska-Gubała, E. (red.). (2006). Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 8370116418.
  25. Latzko, W.J., Saunders, D.M. (1998). Cztery dni z dr Demingiem – nowoczesna teoria zarządzania. Tłum. A. Ehrlich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. ISBN 832042299X.
  26. Ładoński, W., Szołtysek, K. (red.). (2005). Zarządzanie jakością, cz. 1. Systemy jakości w organizacji, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 8370117678.
  27. Mały słownik języka polskiego. (1983). Warszawa: PWN.
  28. Maszczak, T. (2003). Ocena z wychowania fizycznego w obliczu przemian edukacyjnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 10.
  29. Olejnik, T., Wieczorek, R. (1982). Kontrola i sterowanie jakością. Warszawa and Poznań: PWN. ISBN 8301037180.
  30. Ostasiewicz, W. (red.). (2004). Ocena i analiza jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 8370116825.
  31. Oyrzanowski, B. (1969). Ekonomiczne problemy jakości. Ekonomista, 2. Parlament Europejski i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Parlament Europejski i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C 111/01).
  32. Piątek, A. (1994). Jakość opieki szansą polskiego pielęgniarstwa. Materiały niepublikowane Komisji Standardów i Kwalifikacji Zawodowych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.
  33. Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. ISBN 9788362015160.
  34. Prussak, W. (2006). Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 837143541X.
  35. Przybytniowski, J.W. (2007). Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy). Rozprawy Ubezpieczeniowe, 1 (2). Warszawa: Rzecznik Ubezpieczonych.
  36. Przybytniowski, J.W. (2014). Wiedza jako jeden z czynników wzrostu jakości usług ubezpieczeniowych. In: R. Borowiecki, A. Jaki (red.). Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788362511983.
  37. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004, nr 89, poz. 845).
  38. Skrzypek, E. (2002). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 8322716265.
  39. Stróżyński, K. (2003). Jakość pracy szkoły praktycznie. Warszawa and Łódź: Wydawnictwo Szkolne PWN. ISBN 8371958331.
  40. Strzyżewski, S. (1996). Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302062324.
  41. Szczepańska, K. (2010). Kompleksowe zarządzanie jakością TQM. Przeszłość i teraźniejszość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372078858.
  42. Sztejnberg, A. (2008). Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości kształcenia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ISBN 9788373952775.
  43. Toruński, J. (2009). Standardy jakości procesu kształcenia. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej, Administracja i Zarządzanie, 83, 25–36.
  44. Wasilewski, L. (1998). Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. ISBN 8386846305.