Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ergonomia, nr 1(37), Ocieczek Wioletta, Zarządzanie przedsiębiorstwem » ,

WIOLETTA OCIECZEK: Szkolenia nieobowiązkowe pracowników a postrzeganie kultury bezpieczeństwa pracy

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Doskonalenie kapitału ludzkiego w organizacji przyczynia się do kształtowania prawidłowych postaw pracowników i pracodawców wobec zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to proces ciągły i wymagający czasu. Szkolenia są ważnym elementem budowania prawidłowej kultury przedsiębiorstwa, a tym samym kultury bezpieczeństwa pracy będącej jej częścią i muszą być dostosowane do potrzeb i specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono teoretyczne ujęcie problematyki szkoleń w organizacji, w tym między innymi proces projektowania szkoleń, a następnie odniesiono to zagadnienie do kwestii postrzegania przez badanych pracowników kultury bezpieczeństwa pracy. W opracowaniu wykorzystano część wyników badań dotyczących postrzegania kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach branży przemysłowej związanych z tematem artykułu. Wyniki wskazują na ścisły związek działalności szkoleniowej na postrzeganie kultury bezpieczeństwa pracy. W dalszej kolejności Autorka ma na celu zaprezentowanie najważniejszych rekomendacji dla badanego przedsiębiorstwa w zakresie najsłabiej ocenionych punktów, co pomogłoby wzmocnić kulturę bezpieczeństwa pracy między innymi poprzez dobór właściwych szkoleń oraz odpowiednie zaangażowanie pracowników.

  SŁOWA KLUCZOWE: szkolenia pracowników, bezpieczeństwo pracy, kultura bezpieczeństwa pracy

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Armstrong, M., Taylor, S. (2014). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. London–Philadelphia: Kogan Page. ISBN 9780749469641.
  2. Bańka, W. (2001). Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie. Toruń: Adam Marszałek. ISBN 8371746393.
  3. Dubel-Borycka, M. (2014). Zanim rozpoczną się szkolenia [online, dostęp: 2017-05-15]. Dostępny w Internecie: www.kadry.info.pl/tekst/4361.htm.
  4. Gajdzik, B., Ocieczek, W. (2016). Teoria i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 9788378802341.
  5. Kirschstein, G., Werner-Keppner, E. (oprac.). (2017). Jak zmierzyć kulturę bezpieczeństwa? [online, dostęp: 2018-01-29]. Hamburg: Kirschstein & Partner. Dostępny w Internecie: http://www.kirschstein.org/download/postergk-A4-pl.pdf.
  6. Konopka, J. (2012). Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy. W: W. Harasim (red.). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (s. 101–132). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
  7. Koźmiński, A.K. (2013). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301164416.
  8. Lewandowski, J. (2000). Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 8387198838.
  9. McKenna, E., Beech, N. (1999). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebethner. ISBN 8391146502.
  10. Nestorowicz, R. (2009). Znaczenie szkoleń w działalności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”, 1(3), 91–106.
  11. Nowacki, K., Łakomy, K., Lis, T. (2016). Staż pracy a kultura bezpieczeństwa. W: R. Knosala (red.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 448–460). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Zarządzania Produkcją. ISBN 9878394128104.
  12. Ocieczek, W., Łakomy, K., Nowacki, K. (2016). Rola wykształcenia w kształtowaniu kultury bezpiecznej pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 70, 165–175.
  13. Sanchez, R. (2004). Understanding competence-based management: Identifying and managing five modes of competence. Journal of Business Research, 57(5), 518–532.
  14. Schippmann, J.S. i in. (2000). The practice of competency modeling. Personnel Psychology, 53, 703–740.
  15. Sosnowska, A., Łobejko, S., Kłopotek, A. (2000). Zarządzanie firmą innowacyjną. Warszawa: Difin. ISBN 8372511063.
  16. Witkowski, S.A., Listwan, T. (red.). (2008). Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa: Difin. ISBN 9788372519283.