Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2017, Administracja publiczna, Finanse, Kasprzak Piotr, nr 1(33), Wyrzykowski Wojciech » ,

WOJCIECH WYRZYKOWSKI, PIOTR KASPRZAK: Ocena efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Niniejszy artykuł jest próbą oceny efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw. W rozumieniu ekonomicznym efektywność aparatu skarbowego mierzymy miarą nakładu środków zużywanych na jego funkcjonowanie i spełnianie ustawowych funkcji. W tym zakresie podstawowym wskaźnikiem jest efektywność poboru podatkowych należności mierzona proporcją ich wartości do kosztów poboru. Polski system podatkowy można uznać za wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w państwach Europy Zachodniej. Ponadto wiele przepisów prawa zostało wdrożonych wprost w ramach procesów harmonizacyjnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W związku z powyższym, analizując wskaźniki o charakterze jakościowym i ilościowym oraz zestawiając je z osiąganymi wynikami państw Europy Zachodniej, autorzy dokonali oceny funkcjonowania aparatu poboru podatków w Polsce. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, polski system podatkowy wciąż odbiega od średniej pozostałych państw gospodarek europejskich i światowych. Wśród największych problemów należy wymienić wysoki koszt działalności administracji podatkowej (zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w porównaniu z PKB czy liczbą zatrudnionych osób), dużą uciążliwość związaną z obowiązkiem rozliczania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców oraz niską jakość decyzji podatkowych mierzonych liczbą ich uchyleń w ramach procesów przed sądami administracyjnymi. Wnioski zostały wypracowane poprzez studia literatury przedmiotu wraz z aktualnymi danymi między innymi Eurostatu, OECD oraz danymi publikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Devereux, M.P. (red.). (2007). Efektywność polityki podatkowej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. ISBN 978837059805
  2. MF. (2016). Sprawozdanie roczne. Kontrola skarbowa w 2015 r. [online, dostęp: 2016-12-11]. Warszawa:
  3. Ministerstwo Finansów. Departament Kontroli Skarbowej. Dostępny w Internecie: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1424099/Sprawozdanie+roczne+z+dzia%C5%82a%C5%84+kontroli+skarbowej+za+2015r..pdf.
  4. Molik, P. (2012). Sądy uchylają interpretacje podatkowe Ministra Finansów. Dziennik Gazeta Prawna, 4.06.
  5. NIK. (2015). Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne: informacja o wynikach kontroli [online, dostęp: 2016-12-11]. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Departament Budżetu i Finansów. Dostępny w Internecie: https://www.nik.gov.pl/plik/id,8567,vp,10671.pdf.
  6. Nowak, A. (2007). Współczesne zasady podatkowe. W: B. Fiedor, J. Rymarczyk (red.). Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. T. 14. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISSN 0324-8445.
  7. OECD. (2015). Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2015-en.
  8. PwC. (2015). Paying Taxes 2015: The Global Picture [online, dostęp: 2016-12-11]. PwC; World Bank. Dostępny w Internecie: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2015-low-resolution.pdf.
  9. PwC. (2016). Paying Taxes 2016 [online, dostęp: 2016-12-11]. 10th ed. PwC; World Bank. Dostępny w Internecie: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016.pdf.
  10. Stiglitz, J.E. (2012). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301151874.
  11. Wach, K. (2005). Systemy podatkowe Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355809.
  12. Walkowiak, R. (2011). Prakseologiczne zasady sprawnego działania. Zeszyty Naukowe Ekonomia i Zarządzanie, 1, 29.
  13. Wyrzykowski, W. (2004). Polski system podatków i opłat w zarysie. Gdańsk: Scientific Publishing Group. ISBN 8392107527.