Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2004, Ergonomia, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Muszyński Zenon, zeszyt 5 » ,

ZENON MUSZYŃSKI: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy wybranych zagadnień w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle obowiązujących przepisów oraz dyrektyw Unii Europejskiej

Pobierz artykuł w PDF

  STRESZCZENIE: Artykuł dotyczy procesów usprawniania warunków pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach Autor analizuje wybrane zagadnienia związane z ergonomią, bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia w świetle przepisów krajowych i unijnych. Podkreśla m.in. konieczność likwidacji względnie znacznego ograniczenia nadmiernych obciążeń psychofizycznych pracowników, uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy oraz potencjalnych przyczyn zagrożenia wypadkowego.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. CIOP. 2002. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Warszawa.
  2. Knapik S. (red.). 1996. Ergonomia i ochrona pracy. AGH, Kraków.
  3. Kozioł L. 2000. Zarządzanie czasem pracy. Wydawnictwo Antykwa, Kraków.
  4. Muszyński Z., Muszyński J. 2001. Wybrane zagadnienia z zarządzania w przedsiębiorstwie a problem bezpieczeństwa pracy w aspekcie nowych regulacji prawnych. „Intercathedra” nr 17, s. 94-96.
  5. Muszyński Z., Muszyński J. 2002. Selected problems of introducing means which improve occupational safety in furniture industry taking into consideration the directives of the European Union. „Economic Forum 2002”, Agricultural University of Poznań, Departament of Economic and Wood Industry Management.
  6. PWN. 1995. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. PN-N-01307. 1994. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.
  8. PN-87/B-02151/02. 1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
  9. PN EN ISO 11690-1. 2000. Akustyka – Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny – Strategia ograniczania hałasu.
  10. PN EN ISO 11690-2. 2000. Akustyka – Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny – Środki redukcji hałasu.
  11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U. z 200 r. nr 26, poz. 313.
  12. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 13.05.1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. z 1998 r., nr 66, poz. 436).
  13. Ustawa z 26.06.1974 Kodeks pracy. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.
  14. Zakrzewska-Szczepańska K., Kurowska M. 2001. Wdrażanie dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do prawa francuskiego. „Bezpieczeństwo Pracy” nr 4, s. 14-17.