Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2018, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ergonomia, Kozioł Michał, Kulwicki Eugeniusz, Muszyński Zenon, nr 1(37) » ,

ZENON MUSZYŃSKI, MICHAŁ KOZIOŁ, EUGENIUSZ KULWICKI: Ergonomiczne aspekty wypadkowości przy pracy

Pobierz artykuł w PDF

  ABSTRAKT: Celem artykułu jest ogólna ocena zmian w zakresie warunków pracy i wypadkowości w latach 2011–2016, ze zwróceniem uwagi szczególnie na wypadkowość kobiet i wskazanie działań zmierzających do jej niwelowania. Do ich sformułowania wykorzystano wyniki badań poprzedników, odpowiednie dane GUS oraz niektóre wskazania ergonomii i normy bhp. Na podstawie przedstawionych rezultatów analizy zjawiska wypadkowości w pracy stwierdzono, że mimo modernizacji wielu firm i poprawy materialnych warunków pracy wskaźnik wypadkowości w pracy utrzymuje się niezmiennie na wysokim poziomie, natomiast wśród kobiet wzrósł on nieznacznie w ciągu ostatnich dwóch–trzech lat, w okresie objętym badaniem. Sformułowano wnioski końcowe, w których podkreślono, że w celu zmniejszenia wypadkowości w pracy należy podjąć częściej niż dotychczas szkolenia pracowników nie tylko z zakresu bhp, lecz również efektywnych metod relaksacji i regeneracji organizmu w czasie przerw w pracy, kultury bezpieczeństwa pracy, uczenia się przez kwestionariusze dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, ponadto trzeba monitorować, a następnie modernizować stanowiska pracy kobiet, wykorzystując do tego celu ergonomiczną listę kontrolną.

  SŁOWA KLUCZOWE: ergonomia, bhp, wypadkowość w pracy kobiet i mężczyzn

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Butlewski, M., Misztal, A. (2016). Kierunki zmian procesowych w systemie zarządzania zmęczeniem pracowników. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 31(3), 71–82.
  2. Cież, J. (2014). Wypadki przy pracy rolniczej na świecie i w polskich gospodarstwach rodzinnych. W: W.M. Horst, J.S. Marcinkowski (red.). Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 9788377752999.
  3. Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Dz.Urz. WE L 156 z 21.06.1990 r.
  4. Galwas-Grzeszkiewicz, M., Rzepecki, J. (2017). Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa a wybrane aspekty BHP. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 34(2), 99–107.
  5. GUS. (2012–2017). Wypadki przy pracy w … r. [dokument elektroniczny, dostęp: 2017-01-20]. War­szawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1895-0221. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3595_PLK_HTML.htm.
  6. GUS. (2014). Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. ISBN 9788370275549.
  7. Hankiewicz, K., Prussak, W. (2009). Quality in USE Analysis of Polish Technical Universities Websites. W: K. Hankiewicz (ed.). User Interface in Contemporary Ergonomics. Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology. ISBN 8371438424.
  8. Marcinkowski, J.S. (2009). Knowledge management in the education from the domain of ergonomics and occupational safety. W: J.S. Marcinkowski (ed.). Education in Ergonomics and Occupational Safety. Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology. ISBN 8371438479.
  9. Marcinkowski, J.S., Kamińska, M., Małecki, M. (2014). Analiza porównawcza materialnych i niemate­rialnych warunków pracy w procesie produkcji drewnianych elementów wyposażenia obiektów budowlanych z użyciem maszyn skrawających. W: J.S. Marcinkowski (red.). Wybrane problemy doskonalenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. ISBN 9788377753316.
  10. Muszyński, Z. (2010). Ergonomia. Niepublikowany maszynopis wykładów. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
  11. Ocieczek, W. (2018). Szkolenia nieobowiązkowe pracowników a postrzeganie kultury bezpieczeństwa pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 37(103–111).
  12. Olszewski, J. (2013). Socioeconomic determinants of work safety and hygiene management. W: B. Mrugalska (ed.). Human Factors in Economics and Organizational Design. Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology. ISBN 9788377752609.
  13. Paas, Õ., Reinhold, K., Tint, P. (2015). Learning through questioning in occupational health and safety. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 67, 69–85.
  14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dz.U. z 1998 r., nr 148, poz. 973.
  15. Rzepecki, J. (2004). Mechanizm zróżnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe. Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka, 11, 29–31.
  16. UM w Poznaniu. (2017). Ćwiczenia z fizjologii mięśni: konspekt [online, dostęp: 2017-12-11]. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego. Katedra i Zakład Fizjologii. Dostępny w Internecie: http:// www.kzf.ump.edu.pl/files/PL/Fizjologia%20Miesni.pdf.
  17. Warr, P., Clapperton, G. (2010). The Joy of Work? Jobs, Happiness and You. London:
  18. Wright, T.A., Bonett, D.G. (2007). Job satisfaction and psychological well-being as nonadditive predictors of workplace turnover. Journal of Management, 33(2), 141–160.