Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy


Przyjmowanie prac do druku w naszym czasopiśmie odbywa się poprzez formularz rejestracyjny. Zawiera on pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdkami – *) oraz uzupełniające, umożliwiając autorom wstępną weryfikację struktury tekstu. Pozwala tym samym uniknąć błędów, polegających na pominięciu w tekście elementów niezbędnych (np. streszczenia, słów kluczowych czy bibliografii).

Przed złożeniem pracy prosimy o zapoznanie się z zasadami przygotowania prac do druku w „Zeszytach Naukowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”.

Wielu autorów
Jeżeli praca ma więcej niż 3 autorów, czwartego autora i następnych należy podać w formularzu w polu ‘informacje dodatkowe’ (według schematu: imię i nazwisko, stopień/tytuł zawodowy/naukowy, afiliacja).

Słowa kluczowe, streszczenie
Do pracy należy dołączyć co najmniej trzy słowa/frazy  kluczowe niebędące powtórzeniem słów z tytułu (w językach polskim i angielskim). Streszczenie pracy (polskie, angielskie) powinno zawierać się w 150-200 słowach.

Tekst pracy
W polu ‘artykuł’ należy podać tekst właściwy artykułu bez streszczeń, słów kluczowych, bibliografii z podaniem nazwiska/k autora/ów i tytułu pracy. Załączony tekst nie może zawierać więcej niż 14 stron w formacie zgodnym z zasadami przygotowania prac do druku w „Zeszytach Naukowych MWSE w Tarnowie”. Jeżeli załączona praca jest dłuższa, system weźmie pod uwagę tylko pierwsze 12 stron, usuwając automatycznie kolejne strony.

Materiały ilustracyjne
Jeżeli w pracy zamieszczono materiały ilustracyjne (tablice, wykresy skonstruowane w programie Excel, pliki graficzne, zdjęcia rysunki) należy wszystkie pliki spakować w jeden załącznik w formacie .zip lub .rar i przesłać oddzielnie. Materiały te powinny być także zamieszczone w przesłanym tekście pracy.

INFORMACJE O AUTORZE /ACH
AUTOR 1* imię i nazwisko
stopień/ tytuł zawodowy/naukowy
afiliacja (pełna nazwa jednostki)
AUTOR 2 imię i nazwisko

stopień/ tytuł zawodowy/naukowy
afiliacja (pełna nazwa jednostki)
AUTOR 3 imię i nazwisko

stopień/ tytuł zawodowy/naukowy
afiliacja (pełna nazwa jednostki)
adres e-mail autora zgłaszającego*
nr tel. autora zgłaszającego
pełny adres do korespondencji
z autorem zgłaszającym

ARTYKUŁ
tytuł*
title*
abstrakt (150-200 słów)*
słowa kluczowe * * *
abstract* (150-200 words)
weryfikacja językowa streszczenia angielskiego TAKNIE
key words * * *
Artykuł* (nie więcej niż 14 stron w formacie .doc, .docx)
bibliografia*
materiał ilustracyjny (formaty: .xls, .jpg, .tif lub archiwum rar / zip)
informacje dodatkowe

Proszę przepisać tekst z obrazka captcha

.