Publikacje

Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie » 2014, Innowacje w przedsiębiorstwie, Kozioł Michał, nr 2(25), Prace z Zakresu Zarządzania, Wiedza w przedsiębiorstwie, Zych Ewa » ,

EWA ZYCH, MICHAŁ KOZIOŁ: Wykorzystanie e-learningu w procesie tworzenia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa

Pobierz artykuł w PDF

    STRESZCZENIE: Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia e-learningu w procesie organizacyjnego uczenia się oraz prezentacja modelu systemu innowacyjności przedsiębiorstwa, jak również propozycja koncepcji analizy zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. W modelu tym przedstawiono koncepcję analizy relacji pomiędzy determinantami innowacyjności organizacji a poziomem ich innowacyjności z uwzględnieniem zmiennej kontekstowej, regulującej założone relacje, tj. e-learningu. Scharakteryzowano determinanty potencjału innowacyjnego oraz determinanty zdolności innowacyjności takie jak: zarządzanie wiedzą, nowoczesność infrastruktury IT, kompetencje pracowników, zewnętrzna kooperacja w zakresie wiedzy i informacji, struktury i procesy organizacyjne. Empiryczny fragment pracy zawiera wyniki badań nad oceną stopnia innowacyjności przedsiębiorstw regionu małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Stwierdzono, że to przede wszystkim zarządzanie wiedzą, nowoczesne technologie IT i kompetencje pracowników stanowią o stopniu innowacyjności przedsiębiorstwa. Podkreślono przy tym duży wpływ zmiennej kontekstowej w odniesieniu do innowacyjności organizacji, tj. e-learningu.