https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/feed Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2022-07-02T21:55:47+00:00 Karolina Chrabąszcz-Sarad redakcja@mwse.edu.pl Open Journal Systems <p>"Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ukazują się od 1999 roku. Obecnie wydawane są jako kwartalnik. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów. Zamierzeniem redakcji jest, aby Zeszyty Naukowe stały się forum dyskusyjnym, umożliwiającym prezentację wyników badań oraz oryginalnych koncepcji, wymianę poglądów i refleksji.</p> https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/817 Podobieństwa i różnice wynikające z UOR, a MSR w zakresie rzeczowych aktywów trwałych – ujęcie teoretyczne 2022-07-02T21:55:47+00:00 Paweł Łojek p.lojek94@gmail.com Wojciech Kozioł wojciech.koziol@mwse.edu.pl <p>Powojenny rozwój gospodarki światowej spowodował wiele zmian w jej strukturze. Nastąpił dynamiczny rozwój handlu międzynarodowego, wzrosło znaczenie korporacji i inwestycji międzynarodowych, powstały liczne organizacje międzynarodowe mające na celu współpracę regionalną lub światową. Rozwój ten miał również wpływ na światowe finanse, pojawiła się potrzeba wprowadzenia adekwatnego systemu rozliczenia aktywności ekonomicznej, w szczególności ujawniły się niedostatki w zakresie koncepcji wymiany walut oraz wiarygodności informacji finansowej. Początkiem procesu formalizacji pojawiających się postulatów reformy systemu rachunkowości był X Światowy Kongres Rachunkowości w Londynie w 1972 roku. Jedną z podjętych rezolucji było uruchomienie prac mających na celu sformułowanie międzynarodowych standardów rachunkowości (Łojek 2020). W efekcie powstał system standardów regulujący każdy obszar rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.</p> <p>Celem artykułu jest analiza porównawcza regulacji w zakresie rachunkowości aktywów trwałych zawartych w krajowej ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.</p> <p>&nbsp;W artykule omówiono pojęcie i zasady wyceny środka trwałego. W szczególności przedstawiono wycenę wstępną oraz zasady naliczania amortyzacji i aktualizacji wartości środków trwałych. Tekst pracy został przygotowany w oparciu o literę polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowego standardu rachunkowości numer 16: rzeczowe aktywa trwałe oraz literaturę z zakresu środków trwałych. Konstrukcja systemu MSSF/MSR powoduje, że korzystanie z danego standardu może wymagać odpowiedniej znajomości pozostałych standardów. Wartością dodaną artykułu jest usystematyzowanie wiedzy w obszarze wyceny i ewidencji środków trwałych, w szczególności możliwości stosowania międzynarodowego standardu rachunkowości 16.</p> 2021-12-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/832 Nomotetyczny charakter nauki Ekonomii 2022-07-02T21:52:05+00:00 Jan Siekierski jan.siekierski@mwse.edu.pl <p>Refleksja nad gospodarką towarzyszy ludzkości od początków działalności gospodarczej. Najpierw były to rozważania na marginesie, głównie filozofii, nie stanowiąc odrębnej dyscypliny naukowej. Termin „ekonomia” (od greckich słów: „oikos” i „nomos”) po raz pierwszy użył w czasach starożytnych Ksenofont (430-355p.n.e) uczeń Sokratesa. Później posługiwał się tym określeniem również Arystoteles (384-322 p.n.e).</p> 2021-12-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/821 Predictors of the effectiveness of the management of the School Team for Psychological and Pedagogical Assistance 2022-07-02T21:54:40+00:00 Iwona Wolańska-Wieczorek wolanskaiwona@gmail.com <p>Abstract</p> <p>The aim of the article is to explore issues in the field of school management on the example of research carried out among teaching staff belonging to the School Team for Psychological and Pedagogical Assistance. The subject of the research are team management styles and psychosocial aspects of management important from the point of view of the effective implementation of team tasks. This article is an attempt to answer the problem questions: What styles of management of the School Team for Psychological and Pedagogical Support do the surveyed teachers prefer? In the opinion of the respondents, do the team management styles determine the effectiveness of the goals and tasks achieved? What competencies should the person managing the team have? Due to the purpose and specificity of the research, the diagnostic survey method was used, the interview as a research technique, and the tool was a categorized, open, individual interview questionnaire consisting of open and closed questions addressed to the teaching staff working within the school's Psychological and Pedagogical Support Team</p> 2021-12-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/822 Tax motivation of entrepreneurs in five voivodeships in Poland – research results 2022-07-02T21:54:06+00:00 Dominika Florek dominika.florek@ue.wroc.pl Przemysław Sapkowski przemeksapkowski@gmail.com <p>Na motywację podatkową osób prowadzących własną działalność gospodarczą wpływa wiele czynników m.in. religia, położenie geograficzne czy stabilność systemu podatkowego. Ustalenie i wskazanie, co wpływa na chęć płacenia podatków lub jej brak jest istotnym elementem budowania świadomości podatkowej oraz tworzenia ram opodatkowania dopasowanych do odbiorcy, czyli podatnika. Celem artykułu jest przedstawienie różnic pomiędzy podejściem do opodatkowania przedsiębiorców z pięciu różnych województw w Polsce na podstawie otrzymanych wyników badania empirycznego. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 250 osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Ankietowanymi byli przedsiębiorcy z województwa: podlaskiego, pomorskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego oraz śląskiego. Wyniki badania przeanalizowane za pomocą statystyk opisowych wskazują na występowanie różnic w nastawieniu do płacenia podatków w zależności od regionu prowadzenia działalności. Widoczne są w szczególności w sposobie zarządzania dokumentacją podatkową oraz motywacji do płacenia podatków.</p> 2021-12-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/830 Koncepcja systemu oceny kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie 2022-07-02T21:53:11+00:00 Leszek Kozioł kozioll@interia.pl <p>Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu oceny kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie oraz prezentacja wyników badań empirycznych. W trakcie dwustopniowych badań &nbsp;zidentyfikowano i opisano elementy kultury bezpieczeństwa pracy, które w wysokim stopniu determinują działania z zakresu bezpieczeństwa pracy. Dotyczy to w szczególności: kompetencji technicznych i menedżerskich kadry kierowniczej i pracowników,&nbsp; nowoczesności infrastruktury bezpieczeństwa pracy, metod organizacji pracy zespołowej, kooperacji, wartości cenionych przez pracowników, klientów i przedsiębiorstwo. Czynniki te uznano za istotne kryteria oceny funkcjonalności kultury bezpieczeństwa pracy. Przedstawiono dyskusję wokół pojęcia kultury bezpieczeństwa pracy oraz podano propozycje autorów dotyczące zarządzania&nbsp; bezpieczeństwem pracy. W zakończeniu artykułu podano ogólne rekomendacje merytoryczne oraz wskazania metodyczne dla przedsiębiorstw zainteresowanych oceną kultury bezpieczeństwa pracy, a odniesienie stanowią działania chroniących zdrowie i życie pracowników oraz wyniki przedsiębiorstwa.</p> 2021-12-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie