Recenzowanie

Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" są poddawane recenzji wydawniczej. Recenzja jest zlecana przez Wydawcę samodzielnym pracownikom naukowym niebędącym członkami zespołu redakcyjnego, a jej warunki regulują umowy zawierane z recenzentami. Przed zawarciem umowy Recenzenci są proszeni o zapoznanie się z Kodeksem etyki wydawniczej. W procesie recenzji Redakcja Zeszytów kieruje się następującymi zasadami:

 1. Do recenzji zewnętrznej kierowane są wyłącznie artykuły, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez redaktorów tematycznego i statystycznego (jeśli praca zawiera materiał statystyczny).
 2. Recenzję powierza się dwóm niezależnym recenzentom, reprezentującym różne ośrodki naukowe (akademickie), niebędące miejscem pracy Autora.
 3. Recenzentów wyznacza się spośród współpracowników posiadających dorobek naukowy z obszarów badawczych zgodnych z tematyką artykułu, z którymi Wydawca zawarł stosowne umowy. Redaktor tematyczny może zaproponować wyznaczenie recenzenta spoza listy z zastrzeżeniem, że osoba ta jest samodzielnym pracownikiem naukowym, i posiada dorobek z danego obszaru. Jeżeli tekst artykułu jest w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej spoza kraju pochodzenia autora artykułu.
 4. Recenzja jest prowadzona w trybie double blind review, co oznacza, że tożsamość autora nie jest ujawniana recenzentowi i odwrotnie – autor nie zna nazwiska recenzenta. Nie są także ujawniane miejsca pracy autora i recenzenta. Za anonimizację artykułów i recenzji odpowiada sekretarz redakcji.
 5. Pełna treść artykułu jest udostępniana recenzentowi w systemie elektronicznym po uzyskaniu jego zgody na opracowanie recenzji.
 6. Ocena pracy dokonywana jest w oparciu o dostarczony przez redakcję formularz recenzji, w którym wyszczególniono następujące kryteria: oryginalność pracy i waga podejmowanej problematyki, poprawność sformułowania celu i hipotezy (problemu badawczego), zastosowane metody badawcze, sposób prezentacji wyników badań, sposób interpretacji wyników badań i wnioskowanie, struktura i spójność tekstu, logika wywodu i argumentacja, poprawność stosowanej terminologii i jej zgodność z obowiązującymi normami. Każde kryterium jest przez recenzenta oceniane punktowo w skali 0–5, gdzie 5 jest oceną najwyższą. Ocena końcowa stanowi sumę przyznanych punktów i mieści się w przedziale 0–35. Recenzent powinien uzasadnić swoją ocenę, formułując uwagi szczegółowe. Recenzja zawiera rekomendację recenzenta dotyczącą dopuszczenia pracy do publikacji, możliwej publikacji po wprowadzeniu poprawek lub odrzucenia artykułu.
 7. Autorowi przysługuje prawo do zapoznania się z treścią recenzji.
 8. Jeżeli co najmniej jedna recenzja jest negatywna (recenzent stawia wniosek o odrzucenie pracy), artykuł jest odrzucany.
 9. Jeżeli obie recenzje są pozytywne (recenzenci wnioskują o przyjęcie do druku), ale ocena końcowa przynajmniej jednej z nich jest niższa niż 20 punktów, redaktor naczelny może podjąć decyzję o odrzuceniu pracy.
 10. Jeżeli obie recenzje są pozytywne (recenzenci wnioskują o przyjęcie do druku), ale w przynajmniej jednej z nich są zawarte rekomendacje „dużych” zmian, redaktor naczelny może podjąć decyzję o odrzuceniu pracy.
 11. Jeżeli obie recenzje są pozytywne, ale co najmniej jedna z nich zawiera uwagi szczegółowe w których zawarto zalecenie wprowadzenia zmian w tekście, artykuł jest zwracany autorowi z prośbą o uwzględnienie zaleceń recenzenta lub recenzentów. Jeśli jednak rekomendowane zmiany są określone jako „duże”, redaktor naczelny może podjąć decyzję o odrzuceniu pracy.
 12. Autor ma obowiązek sformułowania pisemnej odpowiedzi na recenzje i przekazania jej wraz z tekstem poprawionej pracy w terminie ustalonym przez redakcję w systemie elektronicznym W przypadku zmiany treści artykułu, autor zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo (w oddzielnym pliku) opis wprowadzonych zmian.
 13. Poprawiony artykuł jest przekazywany ponownie redaktorowi tematycznemu, który opiniuje wprowadzone przez autora uzupełnienia i zmiany odnosząc je do rekomendacji recenzenta lub recenzentów.
 14. Jeżeli autor odmówi wprowadzenia w pracy zalecanych zmian, redaktor naczelny może podjąć decyzję o odrzuceniu artykułu.

Recenzenci w rocznikach: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 1999-2009