Polityka otwartego dostępu

Otwarty dostęp

Wszystkie artykuły, które ukazują się w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, a także pełne numery kwartalnika są udostępniane bezpłatnie  i bez ograniczeń technicznych w trybie otwartego dostępu (Open Access) na podstawie Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY-NC-ND 4.0).  
Udostępniania wersja to wersja opublikowana.

Prawa autorskie (copyright)

Na podstawie umowy o wydanie utworu Autor przenosi na Wydawcę – Małopolską Wyższą Szkolą Ekonomiczną w Tarnowie – na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do artykułu, w zakresie wyłącznego wielokrotnego opublikowania utworu, a także wykorzystywania go na określonych w umowie polach eksploatacji, w tym m.in:

  • utrwalania i zwielokrotniania utworu drukiem;
  • publikacji utworu w postaci elektronicznej na stronie internetowej Wydawcy;
  • publicznego udostępniania (rozpowszechniania) utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu lub jego fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez przesyłanie utworu za pośrednictwem sieci Internetu i Intranetu i innych sieci teleinformatycznych, w tym także online;
  • umieszczania oraz wyrażania zgody na umieszczenie utworu w otwartych repozytoriach instytucjonalnych szkól wyższych i innych instytucji naukowych prowadzonych w formie elektronicznej na ich stronach internetowych.

Autoarchiwizacja

Redakcja wyraża zgodę na archiwizację opublikowanych artykułów na prywatnych stronach internetowych autorów oraz na indywidualnych kontach autorów w repozytoriach instytucjonalnych. Dotyczy to wyłącznie opublikowanych wersji tekstów. Udostępniając swoje artykuły, Autorzy są zobowiązani do zamieszczenia szczegółowych informacji bibliograficznych, w szczególności podania tytułu czasopisma "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie".