Kodeks etyki

Redakcja kwartalnika „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” kształtuje politykę redakcyjną na podstawie zasad określonych przez COPE (Committee on Publication Ethics).

Zasady polityki redakcyjnej

 1. Stosowana polityka redakcyjna jest niezależna wobec wydawcy i opiera się na założeniach etycznych obejmujących cały proces wydawniczy.
 2. Względy komercyjne nie mają wpływu na decyzje redakcyjne.
 3. Redakcja określa procedury przyjmowania artykułów do druku i publikuje je na stronie internetowej czasopisma. Zasady te są transparentne.
 4. Redakcja przyjmuje do procedowania oryginalne, oparte na źródłach artykuły, których tematyka jest zgodna z przyjętym profilem czasopisma i które posiadają – w opinii redakcji – potencjalną wartość dla odbiorców.
 5. Redakcja zwraca uwagę na przestrzeganie przyjętych w czasopiśmie zasad dotyczących powoływania się na publikacje innych autorów, wprowadzania do tekstu cytatów i zapożyczeń, a także wiarygodności źródeł.
 6. Redakcja stosuje wszystkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i innym nadużyciom (w tym zjawiskom typu ghostwritting i guest authorship).
 7. Redakcja posiada procedury dotyczące postępowania w przypadku wykrycia plagiatów i innych nadużyć.
 8. Redakcja dba, aby publikowane artykuły miały wysoki poziom edytorski.
 9. Redakcja zapobiega powstawaniu konfliktów interesów między jej członkami a autorami i recenzentami.
 10. Artykuły, które nie zostały opublikowane, bądź ich części, nie mogą być wykorzystywane przez członków Redakcji lub recenzentów bez pisemnej zgody ich autorów.
 11. Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych zarówno autorów, recenzentów, jak i innych współpracowników.

Zasady dotyczące autorów

 1. Zasady przyjmowania prac do druku oraz wskazówki dotyczące edycji tekstu są umieszczone na stronie internetowej czasopisma.
 2. Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne teksty.
 3. Artykuły powinny być oryginalne, zawierać wyniki badań własnych lub oryginalne stanowisko autora w odniesieniu do przedstawianej problematyki.
 4. Autor składa oświadczenie, że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw osób trzecich, nie był wcześniej publikowany i nie został jednocześnie przedłożony innemu wydawcy.
 5. Autor zobowiązany jest ujawniać źródła informacyjne, w tym publikacje innych autorów wykorzystane podczas pisania pracy przez ich dokumentowanie, zgodnie z przyjętymi zasadami.
 6. Autor zgłaszający pracę ujawnia źródła finansowania prac badawczych, wkład instytucji, organizacji i innych podmiotów w powstanie artykułu
 7. Wszystkie osoby wymienione jako autorzy powinny mieć faktyczny udział w powstaniu artykułu.
 8. Zjawiska ghost writing i guest authorship, będące przejawem zachowań nieetycznych i nierzetelności naukowej, są niedozwolone. Wykryte przypadki takich zachowań będą przez redakcję dokumentowane, a informacja o nich będzie przekazywana do instytucji zatrudniających właściwych i rzekomych autorów.
 9. W przypadku współautorstwa artykułu współautorzy zobowiązani są do ujawnienia wkładu w jego powstanie (w ujęciu procentowym) odpowiednio dla: koncepcji pracy, opracowania założeń, wyboru metodologii badań, przeprowadzenia badań, analizy wyników i sformułowania wniosków, napisania artykułu. Oświadczenie współautorów stanowi załącznik do umowy wydawniczej.
 10. Autor jest zobowiązany do rzetelnego opisu przeprowadzonych prac badawczych i przedstawienia obiektywnej interpretacji uzyskanych wyników.
 11. Autor powinien być przygotowany do przedłożenia redakcji nieprzetworzonych danych źródłowych, w szczególności na potrzeby recenzji.
 12. W przypadku dostrzeżenia błędów i znaczących nieścisłości w swoich tekstach, autor zobowiązanych jest do ich niezwłocznej korekty lub wycofania tekstu.
 13. Prawa autorskie są określone ustawą Prawo autorskie i prawa pokrewne. Autor przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe w zakresie określonym umową. Wzór umowy wydawniczej opublikowany jest na stronie internetowej czasopisma.

Zasady dotyczące recenzentów

 1. Zasady recenzowania prac oraz formularz recenzji są zamieszczone na stronie internetowej czasopisma.
 2. Artykuły składane do druku w czasopiśmie podlegają dwustopniowej ocenie.
 3. Do recenzji zewnętrznej przekazywane są wyłącznie te prace, które zostaną pozytywnie zaopiniowane w procesie recenzji wewnętrznej.
 4. Każdy artykuł jest przesyłany do dwóch recenzentów zewnętrznych, reprezentujących różne ośrodki naukowe.
 5. W przypadku sprzecznych opinii redaktor naczelny może podjąć decyzję o powołaniu trzeciego recenzenta.
 6. Recenzentów wyznacza się spośród osób, z którymi zawarto umowy o współpracy w zakresie opracowywania recenzji, biorąc pod uwagę ich kompetencje, udokumentowane dorobkiem naukowym. Baza recenzentów jest aktualizowana w sposób ciągły, stosownie do potrzeb.
 7. Nazwiska recenzentów są ujawniane w formie wykazu dla całego rocznika poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej czasopisma oraz na końcu ostatniego numeru w danym roczniku.
 8. Recenzent powinien poinformować redakcję, gdy zakres merytoryczny artykułu wykracza poza obszar, w którym się specjalizuje i odmówić przyjęcia do oceny artykułu.
 9. Recenzenci są zobowiązani dostarczyć ocenę pracy w wyznaczonym umową terminie. Jeżeli nie są w stanie wywiązać się z wyznaczonego terminu, powinni poinformować o tym redakcję. Redakcja może wtedy powierzyć recenzję innej osobie.
 10. Recenzje powinny mieć charakter obiektywny, rzetelny, konstruktywny. Wszystkie zastrzeżenia autora powinny być poparte argumentami merytorycznymi. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna.
 11. Recenzenci powinni ujawnić w recenzji wszystkie dostrzeżone przykłady nierzetelności naukowej tj. ujawnione plagiaty (w tym autoplagiaty), dostrzeżone istotne podobieństwa do innych prac, niewłaściwą interpretację i manipulowanie danymi, niewłaściwe dokumentowanie wykorzystanych źródeł.
 12. Redakcja stosuje zasadę double-blind review. Artykuł jest przekazywany recenzentowi po uprzednim usunięciu informacji umożliwiających identyfikację autora i nadaniu mu numeru. Autor otrzymuje do wglądu recenzję niepozwalającą zidentyfikować jej autora.
 13. Autor jest zobowiązany ustosunkować się do recenzji oraz uwzględnienia uwag recenzenta.
 14. Recenzent może zastrzec sobie możliwość ponownej oceny pracy po jej poprawie i ustosunkowaniu się autora do uwag pierwszej recenzji.
 15. Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich potrzeb i korzyści.
 16. Informacje o autorze i recenzencie pracy są poufne i nie mogą być ujawnione w żadnej formie.
 17. Treść recenzji ma charakter poufny i nie może być ujawniona osobom, które nie są bezpośrednio zaangażowane w proces publikacji artykułu.

Zasady dotyczące członków zespołu redakcyjnego

 1. Zespół redakcyjny tworzą pracownicy naukowi Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, posiadający stopnie i tytuły naukowe w dziedzinach odpowiadających zakresowi tematycznemu czasopisma.
 2. Zadaniem zespołu redakcyjnego jest dbałość o rozwój czasopisma, jego poziom merytoryczny i edytorski.
 3. Zespół redakcyjny odpowiada za przyjęcie do druku lub odrzucenie artykułu, a także za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie.
 4. Członkowie zespołu redakcyjnego, wybierając artykuły do publikacji, nie kierują się osobistymi preferencjami czy korzyściami i zachowują normy etyczne.
 5. Zespół redakcyjny akceptuje do publikacji wyłącznie teksty, które w jego opinii są właściwie udokumentowane, zawierają rzetelne wyniki badań i są oparte na wiarygodnych źródłach.
 6. Członkowie zespołu redakcyjnego stosują dostępne środki i metody zapobiegania nieuczciwym praktykom (w szczególności plagiatom, zjawiskom ghostwitting, guest authorship).
 7. W razie ujawnienia stosowania nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) redakcja podejmuje decyzję o wycofaniu artykułu z procesu wydawniczego na każdym jego etapie. W przypadku artykułu już opublikowanego, redakcja usuwa go ze strony internetowej, oznacza powód wycofania i umieszcza stosowną adnotację w drukowanych egzemplarzach czasopisma.
 8. Członkowie zespołu redakcyjnego są gotowi do zamieszczania krytycznych komentarzy do opublikowanych artykułów, umożliwiając jednocześnie autorom kwestionowanych prac udzielenie odpowiedzi na forum czasopisma.
 9. Zespół redakcyjny w razie potrzeby jest gotowy zamieszczać odpowiednie wyjaśnienia i sprostowania w odniesieniu do opublikowanych artykułów.
 10. Redakcja stosuje zasadę poufności w odniesieniu do powierzanych artykułów, recenzji i opinii redakcyjnych oraz wszelkich dokumentów tworzonych w trakcie procesu wydawniczego.
 11. Redakcja chroni dane osobowe wszystkich osób uczestniczących w procesie wydawniczym.

Etyka wydawnicza i ochrona własności intelektualnej

 1. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, jako wydawca czasopisma, monitoruje przestrzeganie przez autorów, redaktorów i recenzentów przyjętych zasad etycznych.
 2. Wydawca dba o przestrzeganie przepisów prawa autorskiego, wspiera autorów, których prawa zostały naruszone, podejmując odpowiednie działania w stosunku do osób je naruszających.
 3. Wydawca przyjmuje zażalenia i skargi na pracę redakcji, umożliwia osobom obwinianym złożenie wyjaśnień i dokłada wszelkich starań w celu rozwiązania problemu.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w opublikowanych artykułach wydawca zamieszcza odpowiednio wyeksponowane wyjaśnienia, sprostowania i przeprosiny (jeśli to konieczne).
 5. Wydawca wspiera redakcję w ujawnianiu nieuczciwych praktyk, w szczególności stwarza możliwości wykrywania plagiatów.