Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą: ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, kontakt: mwse@mwse.edu.pl.

Wprowadzone do systemu dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma. Ich podanie jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu wydawniczego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w przypadku zleceniobiorców.

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Wycofanie swoich danych jest równoznaczne z zakończeniem procesu publikacyjnego (w przypadku Autora) lub współpracy (w przypadku Recenzenta, Redaktora, Korektora). W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Redakcją czasopisma: redakcja@mwse.edu.pl

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO, jeśli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.